หน้าหลักเกี่ยวกับบริษัทวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม
วิสัยทัศน์
มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม
พันธกิจ
เรามุ่งมั่นสู่ความเป็นผู้นำที่มีความรับผิดชอบในอุตสาหกรรมโดยมุ่งพัฒนา ความเป็นเลิศของบุคลากรกระบวนการทำงานและเทคโนโลยีเพื่อสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสีย
ค่านิยม
ลูกค้าคือเหตุผลในการดำรงอยู่
เราประเมินตนเองจากความสำเร็จของลูกค้าของเรา เรามุ่งสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่เหนือความคาดหวังของลูกค้า ด้วยนวัตกรรมที่โดดเด่นและความใส่ใจในคุณภาพที่แตกต่าง

บุคลากรของเราสร้างความแตกต่าง
บุคลากรเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำรงอยู่ของบริษัท และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน เราจึงเคารพในความคิดเห็นและร่วมกันขับเคลื่อนบริษัทไปสู่การเติบโต

เรามองการเปลี่ยนแปลงเป็นโอกาส
ในสภาวะทางธุรกิจมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เรายอมรับความท้าทายของการเปลี่ยนแปลง เพื่อก้าวสู่การเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลก และความเป็นเอกลักษณ์ เราดำเนินธุรกิจด้วยความถูกต้อง

ความหลากหลายคือจุดแข็งของเรา
ในฐานะบริษัทระดับโลก เราเห็นคุณค่าของความรู้ มุมมองและประสบการณ์ที่หลากหลาย ในการเป็นกลไกในการขับเคลื่อนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท

เราดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
เรายึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความถูกต้อง เพื่อสร้างดุลยภาพด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อการเติบโตของธุรกิจและกำไรอย่างยั่งยืน