หน้าหลักเกี่ยวกับบริษัทคุยกับกรุ๊ปซีอีโอ
คุยกับกรุ๊ปซีอีโอ
ผมมีความยินดีท่ีจะเรียนให้ทุกท่านทราบว่า บริษัทฯ ยังคงเติบโตอย่าง ยั่งยืนและต่อเนื่องตามที่ได้กล่าวไว้ ปี 2559 นับเป็นปีท่ีดีสําหรับเรา แม้ว่า จะได้รับแรงกดดันจากอัตรากําไรในอุตสาหกรรม แต่เราสามารถทําสถิติ ผลการดําเนินงานสูงสุดในตัวชี้วัดหลักหลายตัว อาทิ ปริมาณการผลิต เติบโตร้อยละ 24 กําไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และ ค่าตัดจําหน่าย (EBITDA) เติบโตร้อยละ 25 และกําไรสุทธิเติบโตร้อย ละ 145 ซึ่งเป็นผลจากการเติบโตในทุกกลุ่มธุรกิจ อันเนื่องมาจากการดําเนินกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการขยายตัวทางภูมิศาสตร์ การกระจายรายได้ให้มีความหลากหลาย รวมถึงการบูรณาการไปยังวัตถุดิบหลัก

กระแสเงินสดจากการดําเนินงานของเรายังคงแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับเงินที่ได้รับจากหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ช่วยให้บ ริษัทฯ มีเงินทุนเพื่อใช้จ่ายในการลงทุนราว 47 พันล้านบาท โดยไม่จําเป็นต้องเพิ่มหนี้สินในระหว่างปี 2556- 2558 ในปี 2559 เราจะยังคงได้รับประโยชน์อย่างต่อเนื่องจากกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน จํานวน 25 พันล้านบาท ซึ่งถือเป็นสัดส่วนที่สําคัญที่จะใช้ในการลงทุนเพื่อขยายกิจการ จํานวน 34 ล้านบาท หากมองในบริบทการขยายตัว ผมคาดการณ์ว่า กระแสเงินสดจะยังคงแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องในอนาคต ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยลดระดับหน้ีสินของบริษัทฯ แต่ยังเพียงพอสําหรับการสร้างการเติบโตเพิ่มข้ึน

ความเป็นเอกลักษณ์ระดับโลกจากการบูรณาการธุรกิจ PET ส่งผลให้บริษัทฯ อยู่ในตําแหน่งที่มีความได้เปรียบ ขนาดธุรกิจระดับโลกของเรา ทําให้บริษัทฯ พร้อมท่ีจะได้รับประโยชน์เมื่ออุปสงค์และอุปทานทั่วโลกมีการปรับตัวเข้าสู่สมดุล การประกาศการขยายกําลังการผลิตใหม่บางรายในเอเชีย การคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยท่ีเพิ่มข้ึนและการที่ผู้ให้กู้ในประเทศจีนมีความระมัดระวังเพิ่มขึ้น คาดว่าจะเป็นปัจจัยที่มีบทบาทกระตุ้นให้เกิดการควบรวมในอุตสาหกรรม ส่งผลให้สภาพแวดล้อมในการดําเนินธุรกิจและการทํากําไรมีการปรับตัวดีขึ้น ดังนั้นในฐานะผู้นําระดับโลก ไอวีแอลจึงอยู่ในตําแหน่งท่ีพร้อมจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากสถานการณ์ดังกล่าว

วิสัยทัศน์ ใหม่

เมื่อมองไปในอนาคต เรามุ่งเน้นวิสัยทัศน์ใหม่สําหรับอนาคตของเรา นั่นคือการ “มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนําระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม” ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เรามีการพัฒนาธุรกิจจากการเป็นบริษัทผู้ผลิตโพลีเอสเตอร์สู่อุตสาหกรรมปิโตรเคมี โดยขยายการเติบโตในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวข้อง นอกจากน้ีเราตระหนักถึงการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและต้องการมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กําหนดไว้อย่างชัดเจน เรายังคงมุ่งมั่นในการลงทุน อย่างต่อเนื่องในด้านพลังงานท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมและการรีไซเคิล ซึ่งจะช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและลดปริมาณการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในอนาคต

บริษัทที่นำเสนอโซลูช่ัน

ในการเป็นบริษัทช้ันนําระดับโลก เราต้องใช้ความสามารถของเราอย่างเต็มที่เพื่อส่งเสริมความใกล้ชิดกับลูกค้าจากการนําเสนอผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีนวัตกรรมมากยิ่งข้ึนในระดับโลก เราไม่เพียงแค่ให้บริการครอบคลุมพื้นท่ีที่เรามีการดําเนินธุรกิจ แต่เรํายังนําเสนอผลิตภัณฑ์ อื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องเพิ่มเติม ท้ังในส่วนของเม็ดพลาสติก บรรจุภัณฑ์และเส้นใย เราเป็นหนึ่งในผู้นําระดับโลกในหลายๆอุตสําหกรรม อาทิ เส้นใยสําหรับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัย ในขณะที่ในบางอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ เรากําลังพัฒนาเพื่อก้าวข้ึนสู่ความเป็นผู้นําตลาด

สร้างมูลค่าเพ่ิมให้ผู้ถือหุ้น

นอกเหนือจากความแข็งแกร่งด้านตลาดแล้ว บริษัทของท่านยังสร้างมูลค่าเพิ่มในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น อันเป็นผลจากกลยุทธ์หลักและความ สามารถในการดําเนินงานที่แข็งแกร่ง ด้วยเหตุนี้ เราจึงสามารถป้องกันความเสี่ยงของรายได้จากการฟื้นตัวต่ำกว่าคาดการณ์ ในขณะเดียวกัน วางตําแหน่งที่เหมาะสมสําหรับโอกาสขาขึ้นในอนาคต ผลการดําเนินงานของเราเป็นเครื่องพิสูจน์ของการทํางานร่วมกันขององค์ประกอบที่ หลากหลายอย่างลงตัว กลยุทธ์การกระจายรายได้ การเติบโตในภูมิภาคหลักและการบูรณาการ ยังคงเป็นปัจจัยสําคัญท่ีส่งผลให้เรามีความสามารถในการดําเนินงานเป็นผู้นําในอุตสาหกรรม

หากมองไปในอนาคต จะย่ิงดูตื่นเต้นและน่าจับตามองมากย่ิงขึ้นจากการสร้างการเติบโต อย่างมีกําไรตามเส้นทางที่เราได้วางไว้ ซึ่งรวมถึงการลงทุนราว 1 พันล้านบาทในโครงการเพื่อสร้างการเติบโตตามที่ได้ประกาศไปแล้วก่อนหน้าน้ีและแผนที่จะลงทุนเพิ่มข้ึนราว 4 พัน ล้านบาทในช่วงปี 2560-2563 ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับความสําเร็จของแผนธุรกิจเชิงกลยุทธ์ที่เพิ่งเสร็จสิ้นไป ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ี http://www.indoramaventures.com/upload/presentations/file_28022017152519.pdf.

เราเป็นบริษัทท่ีเติบโต

ในช่วงปีท่ีผ่านมา เรามีการขยายการดําเนินงานจากการเข้าซื้อกิจการอะโรมาติกส์ ในเมืองดีเคเตอร์ สหรัฐอเมริกาและซื้อกิจการผลิต PTA/ IPA/PET ในประเทศสเปน เรามีการควบรวมการดําเนินงานในประเทศอินเดียและขยายกําลังการผลิตเส้นใยในประเทศอินโดนีเซียและไทย เราเชื่อมั่นว่า การเข้าซื้อกิจการที่ช่วยส่งเสริมรายได้ที่เพิ่มข้ึนน้ัน จะทําให้เรามีลักษณะเฉพาะตัวท่ีเป็นเอกลักษณ์ในการเพิ่มคุณค่าที่ส่งมอบและห่วงโซ่อุปทานที่เหนือกว่าให้แก่ลูกค้าของเรา โดยเฉพาะอย่างย่ิงกิจการใหม่ที่เข้าซื้อนั้น ส่งผลให้บริษัทฯ มี EBITDA margin ร้อยละ 18.6 อันเป็นผลจากขนาดของกิจการท่ีเข้าซื้อที่มีขนาดใหญ่ การบูรณาการเพิ่มเติมและการขยายตัวของเคมีภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม รวมถึง NDC และ IPA ซึ่งช่วยเพิ่มการเติบโตของกําไรหลักก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อม ราคาและค่าตัดจําหน่าย (Core EBITDA) และกําไรของบริษัทฯ

ผมยินดีที่จะแจ้งให้ทุกท่านทราบว่า โรงงานเอทิลีนแครกเกอร์ แบบ dual-feed ที่ได้ประกาศไปแล้วนั้นกําลังอยู่ในช่วงปรับปรุง ซึ่งเป็นไปตามงบประมาณและระยะเวลาท่ีกําหนด โดยคาดว่าจะเร่ิมดําเนินงานได้ก่อนโครงการลงทุนอื่นๆที่มีการประกาศไว้ในอเมริกาเหนือ การเป็นผู้เร่ิมต้นรายแรกนี้จะทําให้เราสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้น และจากข้อตกลงในระยะยาว ทําให้เรามั่นใจได้ว่ามีวัตถุดิบอีเทนและโพรเพนเพียงพอ โรงงานแครกเกอร์ในรัฐลุยเซียน่าของเรายังได้รับการอนุญาตด้านสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว การลงทุนนี้เป็นองค์ประกอบพื้นฐานของกลยุทธ์ของไอวีแอลที่มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบต้นทุนต่ำประเภทก๊าซธรรมชาติจากช้ันหิน เพื่อเพิ่มกําไรในกลุ่มธุรกิจไกลคอลและ PEO ที่มีการเติบโตสูง

เพ่ิมความแข็งแกร่งของการทำกำไร

นอกเหนือจากการลงทุนอันนําไปสู่การเติบโตท่ีเพิ่มข้ึนในอนาคตแล้ว เรามองเห็นว่า ในปี 2559 กําไรมีอัตราการเติบโตที่รวดเร็วกว่าปริมาณการผลิต แสดงให้เห็นถึงการเติบโตที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่าเพิ่มและประโยชน์ที่ได้รับเพิ่มเติมจากการบูรณาการในแนวดิ่ง ปัจจุบันเรามีผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจและภูมิภาคเศรษฐกิจที่สำคัญของโลก ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 19 ของปริมาณการผลิตและร้อยละ 48 ของ EBITDA ในปี 2559 แสดงให้เห็นว่าส่วนประสมผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรา กําลังขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การเปลี่ยนแปลง ธุรกิจเส้นใยมีการวิจัยและพัฒนาท่ีแข็งแกร่ง ดังนั้นเราจึงลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อนําเสนอโซลูชั่นที่เป็นเอกลักษณ์ สร้างความ แข็งแกร่งในการให้บริการลูกค้าของเรา รวมทั้งในกลุ่มธุรกิจพอลิเมอร์ ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มของเรากว่าร้อยละ 62 เป็นธุรกิจที่มีกลไกการป้องกันจากกรรมสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา

ในด้านนวัตกรรม ไอวีแอลมีกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เหนือกว่าและกําลังพัฒนาอยู่ในขั้นตอนการนําไปใช้เชิงพาณิชย์ นอกเหนือจากการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน เรายังมุ่งเน้นการนําเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ส่งมอบคุณค่าเพิ่มเติมให้แก่ลูกค้าในอนาคต อาทิ ส่ิงทออัจฉริยะ วัสดุคอมโพสิตและผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เทรนด์ที่น่าจับตามอง

การเติบโตของประชากรในตลาดเกิดใหม่และสังคมผู้สูงอายุในโลกท่ีพัฒนาแล้ว ช่วยเสริมสร้างความต้องการผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัย อาทิ ผ้าอ้อมสําหรับผู้สูงอายุ ภายในปี 2573 คาดว่าจะมีการเพิ่มข้ึนของกลุ่มคนช้ันกลางกว่า 3 พันล้านคนท่ีมีรายได้ส่วนบุคคลมากขึ้น เราอยู่ในตําแหน่งที่ดีทั้งในตลาดเกิดใหม่และเศรษฐกิจท่ีกําลังพัฒนา เพื่อรองรับเทรนด์ใหม่ด้านสุขอนามัย รวมทั้งในธุรกิจยานยนต์และอุตสาหกรรม

เทรนด์ต่างๆ อาทิ ความเป็นสังคมเมือง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาประชากรศาสตร์ จะขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนความต้องการจากวัสดุพื้นฐานไปยังส่ิงทอทางเทคนิค นอกจากนั้นการประยุกต์ใช้ด้านสิ่งแวดล้อมจะเข้ามามีบทบาทสําคัญเพิ่มขึ้น มลพิษทางอากาศในประเทศที่กําลังพัฒนา และการมีน้ําดื่มสะอาดเพื่อการบริโภคอย่างเพียงพอกลายเป็นปัญหาหลักและนําไปสู่การใช้ระบบการกรองที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ซึ่งส่ิงทอทางเทคนิคจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เข้ามาตอบโจทย์เทรนด์ดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีการปรับเปลี่ยนในอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างมาก จากการเปลี่ยนแปลงจากเครื่องยนต์ชนิดเผาไหม้แบบด้ังเดิมเป็นยานพาหนะไฟฟ้าและมีแนวโน้มพัฒนาเป็นระบบขับอัตโนมัติ ซึ่งจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมด้านสิ่งทอทาง เทคนิคและพอลิเมอร์

มองไปในอนาคต

ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาแห่งความท้าทาย และเป็นเรื่องที่น่ายินดีว่า ผลการดําเนินงานของเรา นอกจากจะเป็นไปตามความคาดหวังแล้ว ยังมีผลการดําเนินงานท่ีเหนือความคาดหวังของอุตสาหกรรมอีกด้วย หากมองไปในอีก 5 ปี ข้างหน้าในอนาคต เราเห็นแนวโน้มที่ดีจากขนาดธุรกิจระดับโลกของเรา เราอยู่ในตําแหน่งที่ดีที่จะได้รับประโยชน์เมื่ออุปสงค์ PTA และ PET เพิ่มขึ้นเหนืออุปทาน การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของสังคมเมือง รายได้ส่วนบุคคลที่เพิ่มข้ึนและการมุ่งเน้นในด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยส่วนบุคคล จะช่วยให้อุปสงค์มีการเติบโตเพิ่มข้ึน

จากกําไรของ PTA ในเอเชียที่มีการปรับตัวดีขึ้น ทําให้เกิดการปรับปรุงตลอดทั้งห่วงโซ่มูลค่าในทุกภูมิภาค พร้อมแรงหนุนมาตรการเสมอภาค ในการนําเข้าที่เพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ผลิตภายในประเทศ

บทสรุป

การเดินทางของเราเริ่มต้นด้วยแหล่งรายได้เพียงไม่ก่ีแหล่ง วันนี้เรามีแหล่งรายได้ที่หลากหลายจากผลิตภัณฑ์กว่า 21 กลุ่มและกําลังเติบโตเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องเป็น 22 กลุ่มในอนาคต วัตถุประสงค์ของการสร้างแหล่งรายได้ที่หลากหลาย คือ การมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มเติม และป้องกันความเสี่ยงในห่วงโซมูลค่าด้วยการเพิ่มการบูรณาการไปยังวัตถุดิบและการปรับปรุงผลการดําเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ

เราเช่ือมั่นว่า ธุรกิจเหล่านี้จะช่วยให้เราใกล้ชิดกับลูกค้ามากย่ิงขึ้น ด้วยความสามารถในการนําเสนอคุณค่าที่ดีกว่าและส่งเสริมความน่าเชื่อถือภายในห่วงโซ่อุปทานให้แก่อุตสาหกรรม เราไม่เพียงแต่สร้างการเติบโตในอีก 4 ปีข้างหน้าในอนาคต แต่เรายังสร้างการเติบโตรายได้โดยรวมเพิ่มขึ้นอย่างมากอีกด้วย

ความสําเร็จที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้มาจากการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน ความทุ่มเทและความรักในสิ่งท่ีทําอย่างแรงกล้าของทีมงานท่ีมีความสามารถของเราท่ัวโลกกว่า 15,000 คน ซึ่งประกอบด้วย คนท่ีมาจากหลากหลายวัฒนธรรม หลากหลายเชื้อชาติและทํางานอย่างทุ่มเททั่วโลก ผมขอแสดงความยินดีและขอขอบคุณทุกคนสําหรับการทํางานอย่างหนัก ความทุ่มเทและผลงานท่ียอดเยี่ยม

และผมขอขอบคุณประธานกรรมการ รวมทั้งคณะกรรมการบริษัท หน่วยงานกํากับดูแล พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้จัดจําหน่าย นักการเงิน และนักลงทุนสําหรับการสนับสนุนและความไว้วางใจในบริษัทฯ


อาลก โลเฮีย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ