หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้นกู้
ข้อมูลสำหรับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

ข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับ IVL-W1

1.
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการการใช้สิทธิ IVL-W1 ครั้งที่ 12
วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม และระหว่างวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม– วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560
2.
วันกำหนดจดทะเบียนหุ้นเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิ IVL-W1 ครั้งที่ 12 (กำหนดการเบื้องต้น)
วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560
3.
วันกำหนดเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิ
วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560
4.
วันกำหนดนำเสนอเงินปันผลระหว่างกาลต่อคณะกรรมการเพื่ออนุมัติ
วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560
5.
วันปิดสมุดเงินปันผลระหว่างกาล (กำหนดการเบื้องต้น)
วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560
6.
วันสุดท้ายที่สามารถซื้อหรือขายใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 ในตลาดหลักทรัพย์
วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560
7.
วันกำหนดปิดสมุดใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1
วันพฤหัสบดีที่ 3 – วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560
8.
วันกำหนดการใช้สิทธิ IVL-W1 ครั้งสุดท้าย
วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560
9.
วันกำหนดเพิกถอนซื้อขายหลักทรัพย์และห้ามทำการซื้อขาย IVL-W1 ในตลาดฯ
วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560
10.
วันกำหนดจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 ที่ใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 (กำหนดการเบื้องต้น)
วันพุธที่ 6 กันยายน 2560

11.
วันกำหนดเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 ที่ใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 (กำหนดการเบื้องต้น)
วันอังคารที่ 12 กันยายน 2560

หมายเหตุสำคัญ: แนะนำให้ใช้สิทธิในครั้งที่ 12 เพื่อให้สามารถได้รับเงินปันผลระหว่างกาลจากหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ซึ่งจะต้องแจ้งความจำนงในวันที่ศุกร์ 21 กรกฎาคม และระหว่างวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม– วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560

IVL-W1

รับหลักทรัพย์
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ชื่อบริษัท
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (IVL)
ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ
IVL-W1
ตลาดรอง
SET
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย
03 ก.ย. 2557
จำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ
ที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
481,425,333
อัตราการใช้สิทธิ
(ใบสำคัญแสดงสิทธิหุ้นสามัญใหม่)
1 : 1
ราคาการใช้สิทธิ
(บาทต่อหุ้น)
36.00
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ
3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิคือวันที่ 25 สิงหาคม 2557 และวันครบกำหนดคือวันที่ 24 สิงหาคม 2560)
ราคาใบสำคัญแสดงสิทธิ
(บาทต่อหน่วย)
0.00
วันใช้สิทธิครั้งแรก
31 ต.ค. 2557
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
24 ส.ค. 2560
หมายเหตุ
  • กำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกตรงกับวันทำการสุดท้ายของเดือนตุลาคม 2557
  • ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ ลักษณะ เงื่อนไข และสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวได้จากสรุปข้อสนเทศของ IVL-W1 ในระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ และศึกษาข้อกำหนดสิทธิว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของ IVL-W1 ให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือจาก
    http://www.set.or.th/set/warrantslookup.do

IVL-W2

รับหลักทรัพย์
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ชื่อบริษัท
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (IVL)
ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ
IVL-W2
ตลาดรอง
SET
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย
03 ก.ย. 2557
จำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ
ที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
370,314,284
อัตราการใช้สิทธิ
(ใบสำคัญแสดงสิทธิหุ้นสามัญใหม่)
1 : 1
ราคาการใช้สิทธิ
(บาทต่อหุ้น)
43.00
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ
4 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิคือวันที่ 25 สิงหาคม 2557 และวันครบกำหนดคือวันที่ 24 สิงหาคม 2561)
ราคาใบสำคัญแสดงสิทธิ
(บาทต่อหน่วย)
0.00
วันใช้สิทธิครั้งแรก
31 ต.ค. 2560
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
24 ส.ค. 2561
หมายเหตุ
  • กำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกตรงกับวันทำการสุดท้ายของเดือนตุลาคม 2560
  • ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ ลักษณะ เงื่อนไข และสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวได้จากสรุปข้อสนเทศของ IVL-W2 ในระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ และศึกษาข้อกำหนดสิทธิว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของ IVL-W2 ให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือจาก
    http://www.set.or.th/set/warrantslookup.do