หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์โครงสร้างผู้ถือหุ้น
โครงสร้างผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560
ลำดับ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
จำนวนหุ้น (หุ้น)
% หุ้น
1
บจ. อินโดรามา รีซอสเซส(1)
3,325,642,213
63.40%
2
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
383,289,457
7.31%
3
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ(2)
253,199,038
4.83%
4
Canopus International Limited(1)
130,000,000
2.48%
5
STATE STREET EUROPE LIMITED
62,343,835
1.19%
6
CIG PRIVATE LIMITED
56,032,090
1.07%
7
HSBC (SINGAPORE) NOMINEE PTE LTD
39,366,752
0.75%
8
Chase Nominees Limited
33,540,362
0.64%
9
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
22,970,600
0.44%
10
UBS AG SINGAPORE LIMITED
20,421,258
0.39%
11
กองทุนไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30
17,018,600
0.32%
12
N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11
16,205,000
0.31%
13
ผู้ถือหุ้นอื่น
885,382,226
16.87%
 
รวมทั้งหมด
5,245,411,431
100.00%
หมายเหตุ:
(1)
กลุ่มตระกูลโลเฮีย
จำนวนหุ้น
ร้อยละ
 
- บจ. อินโดรามา รีซอสเซส*
3,325,642,213
63.40
 
- Canopus International Limited**
130,000,000
2.48
 
- นายอาลก โลเฮีย
10
0.00
 
- นายอานุช โลเฮีย
10
0.00
* ถือหุ้นโดย Canopus International Limited ร้อยละ 99.98
** นายอาลก โลเฮีย และบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวโดยตรง มีสิทธิออกเสียงร้อยละ 76 ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 50 ใน Canopus International Limited ขณะที่สิทธิออกเสียงที่เหลืออีกร้อยละ 24 ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 50 ของส่วนได้เสียทั้งหมดนั้น ถูกควบคุมและถือหุ้นโดยนายศรี ปรากาซ โลเฮีย และบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวโดยตรง
(2)
กลุ่มธนาคารกรุงเทพ
จำนวนหุ้น
ร้อยละ
 
- บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
253,199,038
4.83
 
- บมจ. กรุงเทพประกันภัย
449,944
0.01
ผู้ถือหุ้น (ตามประเภท)