หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์โครงสร้างผู้ถือหุ้น
โครงสร้างผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2560
ลำดับ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
จำนวนหุ้น (หุ้น)
% หุ้น
1
บจ. อินโดรามา รีซอสเซส(1)
3,066,038,376
63.69%
2
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
269,281,952
5.59%
3
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ(2)
230,180,944
4.78%
4
Canopus International Limited(1)
130,000,000
2.70%
5
GIC Private Limited
59,139,000
1.23%
6
นายทวีฉัตร จุฬางกูร
45,000,000
0.93%
7
นายวัชระ แก้วสว่าง
42,450,000
0.88%
8
HSBC (Singapore) Nominees PTE Ltd.
40,640,191
0.84%
9
State Street Bank Europe Limited
35,162,213
0.73%
10
Chase Nominees Limited
29,118,296
0.60%
11
N.C.B. Trust Limited-Norges Bank 11
16,205,000
0.34%
12
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
15,340,600
0.32%
13
ผู้ถือหุ้นอื่น
835,751,365
17.36%
 
รวมทั้งหมด
4,814,307,937
100.00%
หมายเหตุ:
(1)
กลุ่มตระกูลโลเฮีย
จำนวนหุ้น
ร้อยละ
 
- บจ. อินโดรามา รีซอสเซส*
3,066,038,376
63.69
 
- Canopus International Limited**
130,000,000
2.70
 
- นายอาลก โลเฮีย
10
0.00
 
- นายอานุช โลเฮีย
10
0.00
* ถือหุ้นโดย Canopus International Limited ร้อยละ 99.98
** นายอาลก โลเฮีย และบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวโดยตรง มีสิทธิออกเสียงร้อยละ 76 ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 50 ใน Canopus International Limited ขณะที่สิทธิออกเสียงที่เหลืออีกร้อยละ 24 ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 50 ของส่วนได้เสียทั้งหมดนั้น ถูกควบคุมและถือหุ้นโดยนายศรี ปรากาซ โลเฮีย และบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวโดยตรง
(2)
กลุ่มธนาคารกรุงเทพ
จำนวนหุ้น
ร้อยละ
 
- บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
230,180,944
4.78
 
- บมจ. กรุงเทพประกันภัย
449,944
0.01
ผู้ถือหุ้น (ตามประเภท)