หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์โครงสร้างผู้ถือหุ้น
โครงสร้างผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 7 มีนาคม 2560
ลำดับ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
จำนวนหุ้น (หุ้น)
% หุ้น
1
บจ. อินโดรามา รีซอสเซส(1)
3,066,038,376
63.69%
2
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
274,696,837
5.71%
3
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ(2)
230,180,944
4.78%
4
Canopus International Limited(1)
130,000,000
2.70%
5
GIC Private Limited
52,413,400
1.09%
6
นายวัชระ แก้วสว่าง
43,150,000
0.90%
7
นายทวีฉัตร จุฬางกูร
43,000,000
0.89%
8
HSBC (Singapore) Nominees PTE Ltd.
39,476,088
0.82%
9
State Street Bank Europe Limited
35,840,351
0.74%
10
Chase Nominees Limited
32,505,698
0.68%
11
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
16,862,100
0.35%
12
N.C.B. Trust Limited-Norges Bank 11
16,205,000
0.34%
13
ผู้ถือหุ้นอื่น
833,939,143
17.31%
 
รวมทั้งหมด
4,814,307,937
100.00%
หมายเหตุ:
(1)
กลุ่มตระกูลโลเฮีย
จำนวนหุ้น
ร้อยละ
 
- บจ. อินโดรามา รีซอสเซส*
3,066,038,376
63.69
 
- Canopus International Limited**
130,000,000
2.70
 
- นายอาลก โลเฮีย
10
0.00
 
- นายอานุช โลเฮีย
10
0.00
* ถือหุ้นโดย Canopus International Limited ร้อยละ 99.98
** นายอาลก โลเฮียและบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวโดยตรง มีสิทธิออกเสียงร้อยละ 76 ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 50 ใน Canopus International Limited ในขณะที่นายศรี ปรากาซ โลเฮียและบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวโดยตรง มีสิทธิออกเสียงร้อยละ 24 ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 50 ใน Canopus International Limited
(2)
กลุ่มธนาคารกรุงเทพ
จำนวนหุ้น
ร้อยละ
 
- บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
230,180,944
4.78
 
- บมจ. กรุงเทพประกันภัย
449,944
0.01
ผู้ถือหุ้น (ตามประเภท)