หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์โครงสร้างผู้ถือหุ้น
โครงสร้างผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560
ลำดับ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
จำนวนหุ้น (หุ้น)
% หุ้น
1
บจ. อินโดรามา รีซอสเซส(1)
3,066,038,376
63.69%
2
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
280,086,851
5.82%
3
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ(2)
230,180,944
4.78%
4
Canopus International Limited(1)
130,000,000
2.70%
5
GIC Private Limited
62,112,100
1.29%
6
HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
40,777,105
0.85%
7
นายวัชระ แก้วสว่าง
38,550,000
0.80%
8
นายทวีฉัตร จุฬางกูร
35,500,000
0.74%
9
State Street Bank Europe Limited
34,243,416
0.71%
10
Chase Nominees Limited
32,223,286
0.67%
11
K MASTER POOLED FUND
17,237,700
0.36%
12
N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11
16,205,000
0.34%
13
ผู้ถือหุ้นอื่น
831,173,003
17.25%
 
รวมทั้งหมด
4,814,327,781
100.00%
หมายเหตุ:
(1)
กลุ่มตระกูลโลเฮีย
จำนวนหุ้น
ร้อยละ
 
- บจ. อินโดรามา รีซอสเซส*
3,066,038,376
63.69
 
- Canopus International Limited**
130,000,000
2.70
 
- นายอาลก โลเฮีย
10
0.00
 
- นายอานุช โลเฮีย
10
0.00
* ถือหุ้นโดย Canopus International Limited ร้อยละ 99.98
** นายอาลก โลเฮีย และบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวโดยตรง มีสิทธิออกเสียงร้อยละ 76 ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 50 ใน Canopus International Limited ขณะที่สิทธิออกเสียงที่เหลืออีกร้อยละ 24 ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 50 ของส่วนได้เสียทั้งหมดนั้น ถูกควบคุมและถือหุ้นโดยนายศรี ปรากาซ โลเฮีย และบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวโดยตรง
(2)
กลุ่มธนาคารกรุงเทพ
จำนวนหุ้น
ร้อยละ
 
- บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
230,180,944
4.78
 
- บมจ. กรุงเทพประกันภัย
449,944
0.01
ผู้ถือหุ้น (ตามประเภท)