หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์โครงสร้างผู้ถือหุ้น
โครงสร้างผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560
ลำดับ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
จำนวนหุ้น (หุ้น)
% หุ้น
1
บจ. อินโดรามา รีซอสเซส(1)
3,066,038,376
63.69%
2
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
271,678,671
5.64%
3
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ(2)
230,180,944
4.78%
4
Canopus International Limited(1)
130,000,000
2.70%
5
GIC Private Limited
62,980,000
1.31%
6
นายทวีฉัตร จุฬางกูร
45,000,000
0.93%
7
นายวัชระ แก้วสว่าง
40,350,000
0.84%
8
HSBC (Singapore) Nominees PTE Ltd.
39,521,191
0.82%
9
State Street Bank Europe Limited
34,699,965
0.72%
10
Chase Nominees Limited
29,565,396
0.61%
11
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
18,340,600
0.38%
12
N.C.B. Trust Limited-Norges Bank 11
16,205,000
0.34%
13
ผู้ถือหุ้นอื่น
829,747,794
17.24%
 
รวมทั้งหมด
4,814,307,937
100.00%
หมายเหตุ:
(1)
กลุ่มตระกูลโลเฮีย
จำนวนหุ้น
ร้อยละ
 
- บจ. อินโดรามา รีซอสเซส*
3,066,038,376
63.69
 
- Canopus International Limited**
130,000,000
2.70
 
- นายอาลก โลเฮีย
10
0.00
 
- นายอานุช โลเฮีย
10
0.00
* ถือหุ้นโดย Canopus International Limited ร้อยละ 99.98
** นายอาลก โลเฮียและบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวโดยตรง มีสิทธิออกเสียงร้อยละ 76 ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 50 ใน Canopus International Limited ในขณะที่นายศรี ปรากาซ โลเฮียและบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวโดยตรง มีสิทธิออกเสียงร้อยละ 24 ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 50 ใน Canopus International Limited
(2)
กลุ่มธนาคารกรุงเทพ
จำนวนหุ้น
ร้อยละ
 
- บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
230,180,944
4.78
 
- บมจ. กรุงเทพประกันภัย
449,944
0.01
ผู้ถือหุ้น (ตามประเภท)