หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์โครงสร้างผู้ถือหุ้น
โครงสร้างผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
ลำดับ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
จำนวนหุ้น (หุ้น)
% หุ้น
1
บจ. อินโดรามา รีซอสเซส(1)
3,325,642,213
63.41%
2
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
351,216,949
6.70%
3
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ(2)
253,199,038
4.83%
4
Canopus International Limited(1)
130,000,000
2.48%
5
GIC Private Limited
59,087,290
1.13%
6
HSBC (SINGAPORE) NOMINEE PTE LTD
43,658,468
0.83%
7
Chase Nominees Limited
33,431,240
0.64%
8
นายวัชระ แก้วสว่าง
33,200,000
0.63%
9
UBS AG SINGAPORE LIMITED
32,803,958
0.63%
10
STATE STREET EUROPE LIMITED
28,694,880
0.55%
11
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
19,670,600
0.38%
12
N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11
16,205,000
0.31%
13
ผู้ถือหุ้นอื่น
918,155,836
17.51%
 
รวมทั้งหมด
5,244,965,472
100.00%
หมายเหตุ:
(1)
กลุ่มตระกูลโลเฮีย
จำนวนหุ้น
ร้อยละ
 
- บจ. อินโดรามา รีซอสเซส*
3,325,642,213
63.41
 
- Canopus International Limited**
130,000,000
2.48
 
- นายอาลก โลเฮีย
10
0.00
 
- นายอานุช โลเฮีย
10
0.00
* ถือหุ้นโดย Canopus International Limited ร้อยละ 99.98
** นายอาลก โลเฮีย และบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวโดยตรง มีสิทธิออกเสียงร้อยละ 76 ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 50 ใน Canopus International Limited ขณะที่สิทธิออกเสียงที่เหลืออีกร้อยละ 24 ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 50 ของส่วนได้เสียทั้งหมดนั้น ถูกควบคุมและถือหุ้นโดยนายศรี ปรากาซ โลเฮีย และบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวโดยตรง
(2)
กลุ่มธนาคารกรุงเทพ
จำนวนหุ้น
ร้อยละ
 
- บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
253,199,038
4.83
 
- บมจ. กรุงเทพประกันภัย
449,944
0.01
ผู้ถือหุ้น (ตามประเภท)