หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์โครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงาน
โครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงาน
หลักเกณฑ์และหมายเหตุ
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) จัดให้มีกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานเป็นประจำทุกปี โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยประมาณ 40 คน เข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละครั้ง ซึ่งผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะต้องเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือ AGM โดยบริษัทฯ จัดให้มีจุดลงทะเบียนสำหรับผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานในวันดังกล่าว ทั้งนี้ วันที่จะเปิดให้เข้าเยี่ยมชมโรงงานจะถูกกำหนดขึ้นภายหลัง โดยขึ้นอยู่กับความสะดวกและ ความพร้อมของทางโรงงาน

หลักเกณฑ์การกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรม
 • การคัดเลือกผู้ถือหุ้นที่จะไปเยี่ยมชมโรงงานนั้นจะคัดเลือกโดยใช้วิธีการสุ่ม
 • เนื่องจากบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นอยู่เป็นจำนวนมาก ดังนั้นบริษัท ฯ จะให้สิทธิ์แก่ผู้ที่ยังไม่เคยไปเยี่ยมชมโรงงานก่อนเป็นลำดับ
 • ผู้ที่มีสิทธิโดยสารไปกับยานพาหนะที่บริษัทจัดเตรียมไว้ให้ จะต้องเป็นผู้ที่มีชื่อปรากฏในรายชื่อคณะผู้เยี่ยมชมโรงงานตามประกาศของทางบริษัทฯ เท่านั้น
 • บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้นำเด็กร่วมเดินทางไปกับคณะผู้เยี่ยมชมโรงงานไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
 • ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นนำครอบครัว ผู้ดูแล หรือผู้ติดตามอื่นใด ร่วมเดินทางไปกับคณะเยี่ยมชมโรงงานไม่ว่ากรณีใดก็ตาม


หมายเหตุ
 • สิทธิ์ในการเข้าเยี่ยมชมโรงงานไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้
 • กรณีผู้มีรายชื่อไม่อาจร่วมเยี่ยมชมโรงงานได้ บริษัทฯ จะทำการหาผู้ถือหุ้นกู้รายอื่นโดยการสุ่มจับฉลากรายชื่อ
 • ผู้ร่วมเยี่ยมชมโรงงานท่านใดมีปัญหาด้านสุขภาพ สมควรปฏิเสธคำเชิญในการเข้าเยี่ยมชมโรงงาน ทั้งนี้ เพื่อรักษาสุขภาพของตัวท่านเอง
 • บริษัทฯ คำนึงถึงสวัสดิภาพและความปลอดภัยของคณะผู้เยี่ยมชมโรงงาน และปฏิเสธความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์หรืออุบัติเหตุใด ๆ อันเกิดจากการกระทำที่ผู้ถือหุ้นได้ละเมิด หรือฝ่าฝืนขอปฏิบัติด้านความปลอดภัย หรือตามคำแนะนำที่เจ้าหน้าที่กำหนด
 • กิจกรรมผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงานอาจถูกยกเลิกหรือเลื่อนออกไป โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะทำการติดต่อผู้ที่ได้รับเชิญทั้งหมด และจะไม่รับผิดชอบกรณีที่ไม่สามารถทำการติดต่อผู้ถือหุ้นบางรายได้ในเวลาอันสมควร
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการออกเดินทางตามกำหนดเวลาโดยไม่รอท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่มาแสดงตนภายในเวลาที่กำหนด
 • คำชี้ขาดของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด


วิธีเดินทางมายังสำนักงานใหญ่
ขับรถ
BTS สถานีอโศก
ออกทางออกที่ 5 ซึ่งไปโรงแรมเวสตินหรือห้างสรรพสินค้าโรบินสันสุขุมวิท แล้วเดินเข้ามาจนสุดซอยสุขุมวิท 19 (ระยะทางประมาณ 300 เมตร) หรือนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างมายังตึกโอเชี่ยนทาว์เวอร์ 2 ซึ่งอยู่ติดกับโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ค่าบริการมอเตอร์ไซค์ 10 บาท
MRT สถานีสุขุมวิท
ออกทางออกที่ 3 แล้วเดินไปทางโรงแรมเวสตินหรือห้างสรรพสินค้าโรบินสันสุขุมวิท แล้วเดินเข้ามาจนสุดซอยสุขุมวิท 19 (ระยะทางประมาณ 300 เมตร) หรือนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างมายังตึกโอเชี่ยนทาว์เวอร์ 2 ซึ่งอยู่ติดกับโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ค่าบริการมอเตอร์ไซค์ 10 บาท