หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบรายไตรมาส
ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบรายไตรมาส

2560

ล้านบาท
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ปริมาณการผลิต (ล้านตัน)
2.19
2.22
2.39
2.31
รายได้จากการขาย
71,650
71,661
72,605
70,417
ข้อมูลทางการเงินตามรายงาน
กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA)
9,022
7,399
10,023
8,904
ข้อมูลทางการเงินหลัก
(1)กำไรหลักก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (Core EBITDA)
7,681
8,189
9,772
8,435

2559

ล้านบาท
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
กำลังการผลิต (ล้านตัน)
1.76
2.32
2.38
2.27
รายได้จากการขายรวม
57,164
66,730
65,436
65,289
Reported Financials
กำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA)
4,357
8,389
7,416
7,464
Core Financials
(1)กำไรหลักก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (Core EBITDA)
4,804
7,750
7,561
7,251

2558

ล้านบาท
ไตรมาสที่ 1
(ปรับปรุง)
ไตรมาสที่ 2
(ปรับปรุง)
ไตรมาสที่ 3
(ปรับปรุง)
ไตรมาสที่ 4
กำลังการผลิต (ล้านตัน)
1.627
1.815
1.802
1.781
รายได้จากการขายรวม
53,660
61,225
62,334
57,479
Reported Financials
กำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA)
3,693
7,200
4,503
4,009
Core Financials
(1)กำไรหลักก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (Core EBITDA)
4,761
6,212
5,911
5,073

2557

ล้านบาท
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
กำลังการผลิต (ล้านตัน)
1.505
1.587
1.633
1.525
รายได้จากการขายรวม
61,647
64,030
63,606
54,625
Reported Financials
กำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA)
3,983
4,987
4,332
2,658
Core Financials
(1)กำไรหลักก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (Core EBITDA)
4,565
4,968
4,352
4,574

2556

ล้านบาท
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
กำลังการผลิต (ล้านตัน)
1.423
1.446
1.471
1.464
รายได้จากการขายรวม
55,494
56,807
59,181
57,638
Reported Financials
กำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA)
3,113
3,175
4,104
3,645
Core Financials
(1)กำไรหลักก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (Core EBITDA)
2,729
3,974
3,996
3,984

ข้อสังเกต:
(1) กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) หักกำไร(ขาดทุน)จากสินค้าคงเหลือ