หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ข้อมูลสำคัญทางการเงิน (รายปี)
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน (รายปี)
 
ล้านบาท
 
ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556
(ปรับปรุง)
ปี 2557
(ปรับปรุง)
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
ปริมาณการผลิต (ล้านตัน)
4.361
5.255
5.804
6.249
7.024
8.729
9.103
รายได้จากการขาย
186,096
210,729
229,120
243,907
234,698
254,620
286,332
ข้อมูลทางการเงินตามรายงาน
 
กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA)
17,121
14,409
14,038
15,959
19,405
27,627
35,349
กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ (EBIT)
12,345
7,691
7,196
8,061
10,080
16,565
23,240
กำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม (Net Profit after Tax and NCI)
15,557
2,740
1,523
1,675
6,609
16,197
20,883
ข้อมูลทางการเงินหลัก
 
(1)กำไรหลักก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (Core EBITDA)
16,894
14,341
14,683
18,458
21,958
27,366
34,077
กำไรหลักก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ (Core EBIT)
12,118
7,622
7,842
10,560
12,633
16,304
21,969
(2)กำไรหลักสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม (Core Net Profit after Tax and NCI)
9,329
1,438
1,709
3,841
6,156
9,653
15,576


ข้อสังเกต:
(1) กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) หักกำไร/(ขาดทุน)จากสินค้าคงเหลือ
(2) กำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม หักกำไร/(ขาดทุน)จากสินค้าคงเหลือ รายการพิเศษ และภาษีเงินได้จากกำไร/(ขาดทุน)จากสินค้าคงเหลือ