หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ข้อมูลสำคัญทางการเงิน (รายปี)
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน (รายปี)
 
ล้านบาท
 
ปี 2553
ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556
(ปรับปรุง)
ปี 2557
(ปรับปรุง)
ปี 2558
ปี 2559
กำลังการผลิต (ล้านตัน)
3.19
4.361
5.255
5.804
6.249
7.024
8.729
รายได้จากการขายรวม
96,858
186,096
210,729
229,120
243,907
234,698
254,620
Reported Financials
 
กำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA)
13,778
17,121
14,409
14,038
15,959
19,405
27,627
กำไรจากการดำเนินงาน (EBIT)
10,307
21,897
21,128
20,879
23,857
28,730
38,688
กำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม (Net Profit after Tax and NCI)
10,414
15,557
2,740
1,523
1,675
6,609
16,197
Core Financials
 
(1)กำไรหลักก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (Core EBITDA)
12,599
16,894
14,341
14,683
18,458
21,958
27,366
กำไรหลักก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ (Core EBIT)
9,128
12,118
7,622
7,842
10,560
12,633
16,304
(2)กำไรหลักสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม (Core Net Profit after Tax and NCI)
6,784
9,329
1,438
1,709
3,841
6,156
9,653


ข้อสังเกต:
(1) ตัวเลข Core EBITDA ในงบการเงินหักด้วยรายการกำไร/ (ขาดทุน) จากสินค้าคงเหลือ
(2) ตัวเลขกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในงบการเงินหักด้วยรายการกำไร/ (ขาดทุน) จากสินค้าคงเหลือ, รายการพิเศษ (ไม่มีการดำเนินการ) และการปรับปรุงรายการภาษีจากกำไร/ (ขาดทุน) จากสินค้าคงเหลือ