หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล
ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล
การจ่ายเงินปันผล
 
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
การจ่ายเงินปันผลสำหรับปี (บาท)
1.00
0.36
0.28
0.38
0.48
-
-
จำนวนเงิน (พันล้านบาท)
4.81
1.73
1.35
1.83
2.31
1.44
-
- จ่ายเงินปันผลครั้งที่ 1 (บาทต่อหุ้น)
   วันที่จ่าย
0.5
5/9/2554
0.18
6/9/2555
0.14
5/9/2556
0.19
5/9/2557
0.24
4/9/2558
0.3
7/9/2559
0.45
6/9/2560
- จ่ายเงินปันผลครั้งที่ 2 (บาทต่อหุ้น)
   วันที่จ่าย
0.5
24/5/2555
0.18
23/5/2556
0.14
22/5/2557
0.19
22/5/2558
0.24
23/5/2559
0.36
23/5/2560
-
รูปแบบการจ่ายเงินปันผล
เงินสด
เงินสด
เงินสด
เงินสด
เงินสด
เงินสด
เงินสด
หมายเหตุ:
การจ่ายเงินปันผลเป็นการจ่ายจากรายได้ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำมาคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากการจ่ายเงินปันผล ไม่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลคืนจากกรมสรรพากร อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทซึ่งมีการถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 25 และถือนานเกินกว่า 6 เดือนไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย