หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล
ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล
การจ่ายเงินปันผล
 
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
การจ่ายเงินปันผลสำหรับปี (บาท)
-
0.48
0.38
0.28
0.36
1.00
0.66
จำนวนเงิน (พันล้านบาท)
1.44
2.31
1.83
1.35
1.73
4.81
3.18
- จ่ายเงินปันผลครั้งที่ 1 (บาทต่อหุ้น)
   วันที่จ่าย
0.3
7/9/2559
0.24
4/9/2558
0.19
5/9/2557
0.14
5/9/2556
0.18
6/9/2555
0.5
5/9/2554
0.66
24/5/2553
- จ่ายเงินปันผลครั้งที่ 2 (บาทต่อหุ้น)
   วันที่จ่าย
-
0.24
22/5/2559
0.19
22/5/2558
0.14
22/5/2557
0.18
23/5/2556
0.5
24/5/2555
-
รูปแบบการจ่ายเงินปันผล
เงินสด
เงินสด
เงินสด
เงินสด
เงินสด
เงินสด
เงินสด
หมายเหตุ:
การจ่ายเงินปันผลเป็นการจ่ายจากรายได้ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำมาคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากการจ่ายเงินปันผล ไม่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลคืนจากกรมสรรพากร อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทซึ่งมีการถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 25 และถือนานเกินกว่า 6 เดือนไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย