หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้นกู้
โครงการผู้ถือหุ้นกู้เยี่ยมชมโรงงาน
หลักเกณฑ์และหมายเหตุ
ขั้นตอนการสมัคร
กรอกรายละเอียดในใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงาน และส่งรายละเอียดถึงคุณธนิน
ที่ tanin.p@indorama.net หรือ โทรสาร 02 665 7090
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02 661 6661 ต่อ 696
หลักเกณฑ์การกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรม
 • ผู้ถือหุ้นกู้สามารถส่งแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ที่ไปเยี่ยมชมโรงงานมาที่บริษัทตามเงื่อนไข
 • เนื่องจากบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นกู้อยู่เป็นจำนวนมาก ดังนั้นบริษัท ฯ จะให้สิทธิ์แก่ผู้ที่ยังไม่เคยไปเยี่ยมชมโรงงานก่อนเป็นลำดับ
 • ผู้ที่มีสิทธิโดยสารไปกับยานพาหนะที่บริษัทจัดเตรียมไว้ให้ จะต้องเป็นผู้ที่มีชื่อปรากฏในรายชื่อคณะผู้เยี่ยมชมโรงงานตามประกาศของทางบริษัทฯ เท่านั้นบริษัทฯ
 • ไม่อนุญาตให้นำเด็กร่วมเดินทางไปกับคณะผู้เยี่ยมชมโรงงานไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
 • ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นกู้นำครอบครัว ผู้ดูแล หรือผู้ติดตามอื่นใด ร่วมเดินทางไปกับคณะเยี่ยมชมโรงงานไม่ว่ากรณีใดก็ตาม


หมายเหตุ
 • หากมีผู้ลงทะเบียนเกินจำนวนที่เปิดในครั้งนี้ บริษัทจะใช้วิธิการสุ่มรายชื่อ ข้อมูลรายชื่อ ขอสงวนสิทธิให้การจองของท่านสมบูรณ์ได้ เมื่อได้รับการยืนยันจากทางบริษัทฯ กลับไปยังผู้ถือหุ้นเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วเท่านั้น
 • สิทธิ์ในการเข้าเยี่ยมชมโรงงานไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้
 • กรณีผู้มีรายชื่อไม่อาจร่วมเยี่ยมชมโรงงานได้ บริษัทฯ จะทำการหาผู้ถือหุ้นกู้รายอื่นโดยการสุ่มจับฉลากรายชื่อ
 • ผู้ร่วมเยี่ยมชมโรงงานท่านใดมีปัญหาด้านสุขภาพ สมควรปฏิเสธคำเชิญในการเข้าเยี่ยมชมโรงงาน ทั้งนี้ เพื่อรักษาสุขภาพของตัวท่านเอง
 • บริษัทฯ คำนึงถึงสวัสดิภาพและความปลอดภัยของคณะผู้เยี่ยมชมโรงงาน และปฏิเสธความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์หรืออุบัติเหตุใด ๆ อันเกิดจากการกระทำที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้ละเมิด หรือฝ่าฝืนขอปฏิบัติด้านความปลอดภัย หรือตามคำแนะนำที่เจ้าหน้าที่กำหนด
 • กิจกรรมผู้ถือหุ้นกู้เยี่ยมชมโรงงานอาจถูกยกเลิกหรือเลื่อนออกไป โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะทำการติดต่อผู้ที่ได้รับเชิญทั้งหมด และจะไม่รับผิดชอบกรณีที่ไม่สามารถทำการติดต่อผู้ถือหุ้นกู้บางรายได้ในเวลาอันสมควร
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการออกเดินทางตามกำหนดเวลาโดยไม่รอท่านผู้ถือหุ้นกู้ที่ไม่มาแสดงตนภายในเวลาที่กำหนด
 • คำชี้ขาดของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด


วิธีเดินทางมายังสำนักงานใหญ่
ขับรถ
BTS สถานีอโศก
ออกทางออกที่ 5 ซึ่งไปโรงแรมเวสตินหรือห้างสรรพสินค้าโรบินสันสุขุมวิท แล้วเดินเข้ามาจนสุดซอยสุขุมวิท 19 (ระยะทางประมาณ 300 เมตร) หรือนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างมายังตึกโอเชี่ยนทาว์เวอร์ 2 ซึ่งอยู่ติดกับโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ค่าบริการมอเตอร์ไซค์ 10 บาท
MRT สถานีสุขุมวิท
ออกทางออกที่ 3 แล้วเดินไปทางโรงแรมเวสตินหรือห้างสรรพสินค้าโรบินสันสุขุมวิท แล้วเดินเข้ามาจนสุดซอยสุขุมวิท 19 (ระยะทางประมาณ 300 เมตร) หรือนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างมายังตึกโอเชี่ยนทาว์เวอร์ 2 ซึ่งอยู่ติดกับโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ค่าบริการมอเตอร์ไซค์ 10 บาท