หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้นกู้
ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้นกู้

พฤศจิกายน 2560 (PP10)

อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้:
A+ โดย ทริสเรทติ้ง
เสนอขายให้แก่:
เสนอขายหุ้นกู้ในวงจำกัด – ผู้ลงทุนไม่เกิน 10 ราย
มูลค่าหุ้นกู้ที่ออก:
2,000 ล้านบาท
มูลค่าที่ตราไว้:
1,000 บาทต่อหน่วย
วันกำหนดชำระดอกเบี้ย:
ทุก 6 เดือน (ทุกวันที่ 16 พฤษภาคม และ 16 พฤศจิกายน โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกวันที่ 16 พฤษภาคม 2561)
วันที่เสนอขาย:
14-15 พฤศจิกายน 2560
วันที่ออกหุ้นกู้:
16 พฤศจิกายน 2560

ข้อมูลการเสนอขาย:

หุ้นกู้
ชุดที่
สัญลักษณ์
Thai BMA
ระยะเวลา
(ปี)
วันที่ครบกำหนด
ไถ่ถอน
มูลค่าหุ้นกู้ที่ออก
(ล้านบาท)
อัตราดอกเบี้ย
ต่อปี (%)
สิทธิในการไถ่ถอน
ก่อนกำหนด
1
IVL24NA
7
16 พฤศจิกายน 2567
300
2.92%
ไม่มี
2
IVL27NA
10
16 พฤศจิกายน 2570
700
3.46%
ไม่มี
3
IVL32NA
15
16 พฤศจิกายน 2575
1,000
3.90%
ไม่มี

สามารถดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้บนเว็บไซต์ The Thai Bond Market Association www.thaibma.or.th

พฤษภาคม 2560

อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้:
A+ โดย ทริสเรทติ้ง
เสนอขายให้แก่:
ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
มูลค่าหุ้นกู้ที่ออก:
7,500 ล้านบาท
มูลค่าที่ตราไว้:
1,000 บาทต่อหน่วย
วันกำหนดชำระดอกเบี้ย:
ทุก 6 เดือน (ทุกวันที่ 4 พฤษภาคม และ 4 พฤศจิกายน โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560)
วันที่เสนอขาย:
2-3 พฤษภาคม 2560
วันที่ออกหุ้นกู้:
4 พฤษภาคม 2560

ข้อมูลการเสนอขาย:

หุ้นกู้
ชุดที่
สัญลักษณ์
Thai BMA
ระยะเวลา
(ปี)
วันที่ครบกำหนด
ไถ่ถอน
มูลค่าหุ้นกู้ที่ออก
(ล้านบาท)
อัตราดอกเบี้ย
ต่อปี (%)
สิทธิในการไถ่ถอน
ก่อนกำหนด
1
IVL205A
3
4 พฤษภาคม 2563
2,000
2.60%
ไม่มี
2
IVL225A
5
4 พฤษภาคม 2565
500
3.24%
ไม่มี
3
IVL245A
7
4 พฤษภาคม 2567
1,000
3.75%
ไม่มี
4
IVL275A
10
4 พฤษภาคม 2570
2,000
4.11%
ไม่มี
5
IVL295A
12
4 พฤษภาคม 2572
2,000
4.28%
ไม่มี

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-470-3099 และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1111 หรือติดตามได้บนเว็บไซต์ The Thai Bond Market Association www.thaibma.or.th

ตุลาคม 2559

อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้:
A+ โดย ทริสเรทติ้ง
เสนอขายให้แก่:
ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
มูลค่าหุ้นกู้ที่ออก:
5,000 ล้านบาท
มูลค่าที่ตราไว้:
1,000 บาทต่อหน่วย
วันกำหนดชำระดอกเบี้ย:
ทุก 6 เดือน (ทุกวันที่ 20 เมษายน และ 20 ตุลาคม โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกวันที่ 20 เมษายน 2560)
วันที่เสนอขาย:
17-19 ตุลาคม 2559
วันที่ออกหุ้นกู้:
20 ตุลาคม 2559

ข้อมูลการเสนอขาย:

หุ้นกู้
ชุดที่
สัญลักษณ์
Thai BMA
ระยะเวลา
(ปี)
วันที่ครบกำหนด
ไถ่ถอน
มูลค่าหุ้นกู้ที่ออก
(ล้านบาท)
อัตราดอกเบี้ย
ต่อปี (%)
สิทธิในการไถ่ถอน
ก่อนกำหนด
1
IVL21OC
5
20 ตุลาคม 2564
300
2.88%
ไม่มี
2
IVL26OA
10
20 ตุลาคม 2569
200
3.68%
ไม่มี
3
IVL28OA
12
20 ตุลาคม 2571
2,200
4.10%
ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนในวันใดๆ หลังจากวันครบรอบ 7 ปีของวันออกหุ้นกู้
4
IVL31OA
15
20 ตุลาคม 2574
2,300
4.39%
ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนในวันใดๆ หลังจากวันครบรอบ 10 ปีของวันออกหุ้นกู้

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-470-3099 และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1111 หรือติดตามได้บนเว็บไซต์ The Thai Bond Market Association www.thaibma.or.th

ธันวาคม 2558 (PP10)

อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้:
A+ โดย ทริสเรทติ้ง
เสนอขายให้แก่:
เสนอขายหุ้นกู้ในวงจำกัด – ผู้ลงทุนไม่เกิน 10 ราย
มูลค่าหุ้นกู้ที่ออก:
1,150 ล้านบาท
มูลค่าที่ตราไว้:
1,000 บาทต่อหน่วย
วันกำหนดชำระดอกเบี้ย:
ทุก 6 เดือน (ทุกวันที่ 9 มิถุนายน และ 9 ธันวาคม โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกวันที่ 9 มิถุนายน 2559)
วันที่เสนอขาย:
8 ธันวาคม 2558
วันที่ออกหุ้นกู้:
9 ธันวาคม 2558

ข้อมูลการเสนอขาย:

หุ้นกู้
ชุดที่
สัญลักษณ์
Thai BMA
ระยะเวลา
(ปี)
วันที่ครบกำหนด
ไถ่ถอน
มูลค่าหุ้นกู้ที่ออก
(ล้านบาท)
อัตราดอกเบี้ย
ต่อปี (%)
สิทธิในการไถ่ถอน
ก่อนกำหนด
1
IVL25DA
10
9 ธันวาคม 2568
1,150
3.92
ไม่มี

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1111 หรือติดตามได้บนเว็บไซต์ The Thai Bond Market Association www.thaibma.or.th

ตุลาคม 2558
(PP10)

อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้:
ไม่ได้บังคับให้จัดอันดับความน่าเชื่อถือ
เสนอขายให้แก่:
เสนอขายหุ้นกู้ในวงจำกัด – ผู้ลงทุนไม่เกิน 10 ราย
มูลค่าหุ้นกู้ที่ออก:
1,600 ล้านบาท
มูลค่าที่ตราไว้:
1,000 บาทต่อหน่วย
วันกำหนดชำระดอกเบี้ย:
ทุก 6 เดือน (ทุกวันที่ 13 เมษายน และ 13 ตุลาคม โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกวันที่ 13 เมษายน 2559)
วันที่เสนอขาย:
12 ตุลาคม 2558
วันที่ออกหุ้นกู้:
13 ตุลาคม 2558

ข้อมูลการเสนอขาย:

หุ้นกู้
ชุดที่
สัญลักษณ์
Thai BMA
ระยะเวลา
(ปี)
วันที่ครบกำหนด
ไถ่ถอน
มูลค่าหุ้นกู้ที่ออก
(ล้านบาท)
อัตราดอกเบี้ย
ต่อปี (%)
สิทธิในการไถ่ถอน
ก่อนกำหนด
1
IVL22OA
7
13 ตุลาคม 2565
500
4.00%
ไม่มี
2
IVL25OA
10
13 ตุลาคม 2568
1,000
4.20%
ไม่มี

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02-777-7777 หรือติดตามได้บนเว็บไซต์ The Thai Bond Market Association www.thaibma.or.th

IVL Singapore Bond

ผู้ออกหุ้นกู้:
IVL Singapore Pte, Ltd.
ผู้ค้ำประกัน:
Credit Guarantee and Investment Facility, ซึ่งเป็นกองทุน (Trust fund) ของธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย
อันดับความน่าเชื่อถือ:
AA โดย สแตนดาร์ด แอนด์ พัวร์ส
จดทะเบียนใน:
ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX-ST)
มูลค่าหุ้นกู้ที่ออก:
195 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์
มูลค่าที่ตราไว้:
1 ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อหน่วย
วันกำหนดชำระดอกเบี้ย:
ทุก 6 เดือน (ทุกวันที่ 7 เมษายน และ 7 ตุลาคม โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกวันที่ 7 เมษายน 2559)
วันที่ออกหุ้นกู้:
7 ตุลาคม 2558

ข้อมูลการเสนอขาย:

หุ้นกู้ชุดที่
หมายเลข ISIN
ระยะเวลา
(ปี)
วันที่ครบกำหนด
ไถ่ถอน
มูลค่าหุ้นกู้ที่ออก
(ล้านดอลลาร์สิงคโปร์)
อัตราดอกเบี้ย
ต่อปี (%)
1
SG6ZD5000001
10
7 ตุลาคม 2568
195
3.73

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถค้นหาได้บนเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ www.sgx.com

หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มี
ลักษณะคล้ายทุน

ดาวน์โหลด
โอกาสการลงทุนแนวคิดใหม่ กับบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเป็นบริษัทที่อยู่ใน SET50
ผู้ผลิตในห่วงโซ่โพลีเอสเตอร์แบบครบวงจรที่มีฐานการผลิตทั้งในและต่างประเทศ


เสนอขาย
หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่มีประกัน ไม่แปลงสภาพ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ประเภทด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
ชำระคืนเงินต้นเพียงครั้งเดียวเมื่อเลิกบริษัท1หรือเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดตั้งแต่ปีที่ 5 เป็นต้นไปหรือตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้2
เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนทั่วไป
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ A- และอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท A+ โดย บจก. ทริสเรทติ้ง
จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน โดยผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิเลื่อนการชำระดอกเบี้ยเป็นวันใดๆ ตามดุลยพินิจของผู้ออกหุ้นกู้
พร้อมกับสะสมดอกเบี้ยจ่ายไปชำระในวันใด ๆ ก็ได้3


อัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1-5: 7.00% (หรือเทียบเท่า อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี4 + 4.08%)
ปีที่ 6-25: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี +4.33%
ปีที่ 26-50: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี +5.08%
ปีที่ 51 เป็นต้นไป: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี +7.08%

อัตราดอกเบี้ยจะปรับทุก ๆ 5 ปี โดยอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี5 ณ สิ้นสุดวันทำการของสองวันทำการก่อนวันปรับอัตราดอกเบี้ย

ตัวอย่างผลตอบแทนกรณีผู้ออกหุ้นกู้เลื่อนชำระดอกเบี้ยและตัดสินใจไถ่ถอนก่อนกำหนด
โดยกำหนดสมมติฐานให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี คงที่ที่ระดับ 2.92% (เท่ากับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล อายุ 5 ปี
ณ สิ้นวันที่ 2 ตุลาคม 2557) เพื่อใช้ในการคำนวณอัตราดอกเบี้ย ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) นี้เป็นเพียงกรณีตัวอย่างเท่านั้น

ปีที่ผู้ออกหุ้นกู้ตัดสินใจไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด โดยที่ผ่านมาได้เลื่อนการชำระดอกเบี้ยทุกงวด
5 ปี
25 ปี
50 ปี
100 ปี
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR)
6.19% ต่อปี
4.20% ต่อปี
3.19% ต่อปี
2.31% ต่อปี


แสดงให้เห็นว่า ยิ่งผู้ออกหุ้นกู้เลื่อนการชำระดอกเบี้ยและดอกเบี้ยค้างชำระสะสมยิ่งนานเท่าใด จะทำให้อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้รับจนครบกำหนดไถ่ถอนจะยิ่งลดลงเท่านั้น

อนึ่ง อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ในปี 2552 - 2557 (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2557) อยู่ระหว่าง 2.47% - 3.93% อย่างไรก็ดี อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ที่จะใช้อ้างอิงในการปรับอัตราดอกเบี้ยทุกๆ 5 ปี ข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากข้อมูลในอดีตนี้และอาจเปลี่ยนแปลงจากในตัวอย่างข้างต้น ซึ่งจะขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด ณ ขณะนั้น

เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท
การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
ขอรับหนังสือชี้ชวน และเปิดรับจองซื้อวันที่ 27-30 ตุลาคม 2557

สอบถามรายละเอียดได้ที่
  1. ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระคืนเงินต้นเพียงครั้งเดียวเมื่อเลิกบริษัท กล่าวคือ หุ้นกู้ไม่มีวันกำหนดชำระคืนเงินต้นจนกว่าบริษัทจะเลิกกิจการ
  2. สิทธิในการไถ่ถอนก่อนกำหนดตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ ได้แก่ (1) เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถนำดอกเบี้ยที่ชำระให้แก่ผู้ลงทุนมาหักเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลทั้งจำนวน หรือ (2) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในวิธีการจัดอันดับของหุ้นกู้โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ทำให้ผู้ออกหุ้นกู้สามารถนับหุ้นกู้ที่ออกนี้เป็นเครดิตตราสารทุนหรือเป็นส่วนของผู้ถือหุ้น ได้น้อยลงหรือไม่สามารถนับได้เลย หรือ (3) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในหลักการทางบัญชีที่ทำให้ผู้ออกหุ้นกู้สามารถนับหุ้นกู้ที่ออกนี้เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นได้น้อยลงกว่า ณ วันออกหุ้นกู้ หรือไม่สามารถนับได้เลย
  3. ข้อห้ามปฏิบัติของผู้ออกหุ้นกู้ระหว่างการเลื่อนการชำระดอกเบี้ย โดยตราบเท่าที่ผู้ออกหุ้นกู้มีการเลื่อนการชำระดอกเบี้ยหรือมีดอกเบี้ยค้างชำระ ผู้ออกหุ้นกู้จะ (1) ไม่ประกาศหรือจ่ายเงินปันผล และ (2) ไม่ชำระดอกเบี้ยหรือแจกจ่ายทรัพย์สินใดๆ แก่ผู้ถือหลักทรัพย์ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมหรือด้อยกว่าหุ้นกู้ และ (3) ไม่ไถ่ถอน ลด ยกเลิก ซื้อ หรือ ซื้อคืนซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมหรือด้อยกว่าหุ้นกู้
  4. อ้างอิงอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2557 ซึ่งเท่ากับ 2.92%
  5. ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี อ้างอิงได้ที่ http://www.thaibma.or.th/yieldcurve/YieldTTM.aspx
คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุน

มิถุนายน 2556

อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ A+ โดย ทริสเรทติ้ง

จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน (วันที่ 27 มิถุนายน และ 27 ธันวาคม พร้อมกับการชำระหนี้คืนงวดแรกในวันที่ 27 ธันวาคม 2556) จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ต่อชุด และทวีคูณ 100,000 บาท จำนวนเสนอขายรวมไม่เกิน 2,500,000 หน่วย ราคาหน่วยละ 1,000 บาท มูลค่าเสนอขายรวมไม่เกิน 2,500 ล้านบาท

ระยะเวลาการนำเสนอหนังสือชี้ชวนและการเปิดจองซื้อ: 25 – 26 มิถุนายน 2556 (วันออกหุ้นกู้ 27 มิถุนายน 2556)


หุ้นกู้ของ อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

ชุดที่ 1 IVL184A: อายุ 1-5 ปี 4.40% ต่อปี
ชุดที่ 2 IVL206A: อายุ 1-7 ปี 4.70% ต่อปี
ชุดที่ 3 IVL 236A : อายุ 1-10 ปี 5.10% ต่อปี

เงินปันผลจ่ายเป็นรายครึ่งปี จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท มูลค่าจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณ 100,000 บาท จำนวนเสนอขายรวมไม่เกิน 2,170,000 หน่วย ในราคาเสนอขายที่ 1,000 บาทต่อหน่วย มูลค่าเสนอขายรวม 2,170,000,000 บาท หุ้นกู้นี้สามารถระดมทุนได้ 2,170,000,000 บาท

ติดต่อขอรับร่างหนังสือชี้ชวนและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายระหว่างวันและเวลาทำการ ตั้งแต่วันที่ 2-4 เมษายน 2555 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ธนาคารกรุงศรี โทร. 1572 ธนาคารกรุงเทพ โทร. 1333 ธนาคารธนชาติ โทร. 1770 และธนาคาร ซีไอเอ็มบี โทร. 02-626-7777 หรือติดตามได้บนเว็บไซต์ The Thai Bond Market Association http://www.thaibma.or.th/bond_info.html

ธันวาคม 2555

อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ A+ โดย ทริสเรทติ้ง

จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ต่อชุด และทวีคูณ 100,000 บาท
จำนวนเสนอขายรวมไม่เกิน 6,000,000 หน่วย ราคาหน่วยละ 1,000 บาท
มูลค่าเสนอขายรวมไม่เกิน 6,000 ล้านบาท

ขอรับหนังสือชี้ชวน และเปิดรับจองซื้อวันที่ 11 – 13 ธันวาคม 2555


เสนอขาย หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน

ชุดที่ 1 : อายุ 6 ปี 4.52% ต่อปี
ชุดที่ 2 : อายุ 8 ปี 4.78% ต่อปี
ชุดที่ 3 : อายุ 10 ปี 5.11% ต่อปี
ชุดที่ 4 : อายุ 12 ปี 5.28% ต่อปี

เงินปันผลจ่ายเป็นรายครึ่งปี จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท มูลค่าจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณ 100,000 บาท จำนวนเสนอขายรวมไม่เกิน 4,780,000 หน่วย ในราคาเสนอขายที่ 1,000 บาทต่อหน่วย มูลค่าเสนอขายรวม 4,780,000,000 บาท หุ้นกู้นี้สามารถระดมทุนได้ 4,780,000,000 บาท

Debentures of Indorama Ventures Public Company Limited

Thai BMA Symbol
Issue Size
Par (THB)
Issue Rating TRIS
Total Outstanding Value
Coupon Type
Term
Issue
Maturity
Payment Date
Lead U/W
Registered Date
IVL18DA
780
1,000.00
A+
780,000.00
Fixed
6 Yrs
14-Dec-12
14-Dec-18
14/6,14/12
BBL, BAY, TBANK
14-Dec-12
IVL20DA
880
1,000.00
A+
880,000.00
Fixed
8 Yrs
14-Dec-12
14-Dec-20
14/6, 14/12
BBL, BAY, TBANK
14-Dec-12
IVL22DA
1,645
1,000.00
A+
1,645,000.00
Fixed
10 Yrs
14-Dec-12
14-Dec-22
14/6, 14/12
BBL, BAY, TBANK
14-Dec-12
IVL24DA
1,475
1,000.00
A+
1,475,000.00
Fixed
12 Yrs
14-Dec-12
14-Dec-24
14/6, 14/12
BBL, BAY, TBANK
14-Dec-12

ติดต่อขอรับร่างหนังสือชี้ชวนและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายระหว่างวันและเวลาทำการ ตั้งแต่วันที่ 2-4 เมษายน 2555 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ธนาคารกรุงศรี โทร. 1572 ธนาคารกรุงเทพ โทร. 1333 ธนาคารธนชาติ โทร. 1770 และธนาคาร ซีไอเอ็มบี โทร. 02-626-7777 หรือติดตามได้บนเว็บไซต์ The Thai Bond Market Association http://www.thaibma.or.th/bond_info.html

เมษายน 2555

ดาวน์โหลด


ติดต่อขอรับร่างหนังสือชี้ชวนและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายระหว่างวันและเวลาทำการ ตั้งแต่วันที่ 2-4 เมษายน 2555 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ธนาคารกสิกรไทย โทร. 02-8888888 ธนาคารกรุงไทย โทร. 1551 และธนาคารไทยพาณิชย์ โทร. 02-7777777 และติดตามผ่านหน้าเว็บไซต์สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย http://www.thaibma.or.th/bond_info.html

เสนอขายหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้ A+ (Stable Outlook)
โดยทริสเรทติ้ง


หุ้นกู้ชุดที่ 1: อายุ 5 ปี : อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-3 : 4.45% ต่อปี, ปีที่ 4-5 : 5.20% ต่อปี
หุ้นกู้ชุดที่ 2: อายุ 10 ปี : อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-3 : 5.10% ต่อปี, ปีที่ 4-7 : 5.60% ต่อปี, ปีที่ 8-10 : 6.00% ต่อปี
หุ้นกู้ชุดที่ 3: อายุ 5 ปี : อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-5 : 4.73% ต่อปี
หุ้นกู้ชุดที่ 4: อายุ 7 ปี : อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-7 : 5.09% ต่อปี
หุ้นกู้ชุดที่ 5: อายุ 10 ปี : อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-10 : 5.52% ต่อปี

มูลค่ารวมของหุ้นกู้ 9,400,000,000 บาท

Debentures of Indorama Ventures Public Company Limited

Thai BMA Symbol
Issue Size
Par (THB)
Issue Rating TRIS
Total Outstanding Value
Coupon Type
Issue
Maturity
Payment Date
Lead U/W
Registered Date
IVL174A
1,500
1,000.00
A+
1,500,000.00
Fixed
5-Apr-12
5-Apr-17
5/4, 5/10
Kbank, Ktbank, SCB
5-Apr-12
IVL224A
1,250.5
1,000.00
A+
1,250,500.00
Fixed
5-Apr-12
5-Apr-22
5/4, 5/10
Kbank, Ktbank, SCB
5-Apr-12
IVL174B
2,500
1,000.00
A+
2,500,000.00
Fixed
5-Apr-12
5-Apr-17
5/4, 5/10
Kbank, Ktbank, SCB
5-Apr-12
IVL194A
1,500
1,000.00
A+
1,500,000.00
Fixed
5-Apr-12
5-Apr-19
5/4, 5/10
Kbank, Ktbank, SCB
5-Apr-12
IVL224B
2,650
1,000.00
A+
2,649,500.00
Fixed
5-Apr-12
5-Apr-22
5/4, 5/10
Kbank, Ktbank, SCB
5-Apr-12

Source: http://www.thaibma.or.th/bond_info.html

สนใจขอรับหนังสือชี้ชวนได้ไม่ช้ากว่าวันที่ 13 ตุลาคม ถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2554 และเปิดจองซื้อสำหรับประชาชนทั่วไปในเวลาทำการระหว่างวันที่ 14 และ 17-18 ตุลาคม 2554 ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา (ยกเว้นสาขาไมโคร) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บัวหลวงโฟน โทร. 1333

ตุลาคม 2554

ดาวน์โหลด


เสนอขายหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้ A+ (Stable Outlook)
โดยทริสเรทติ้ง


หุ้นกู้ชุดที่ 1: อายุ 5 ปี : อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-3 : 4.50% ต่อปี, ปีที่ 4-5 : 5.05% ต่อปี
หุ้นกู้ชุดที่ 2: อายุ 7 ปี : อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-4 : 4.75% ต่อปี, ปีที่ 5-7 : 5.50% ต่อปี
หุ้นกู้ชุดที่ 3: อายุ 10 ปี : อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-4 : 5.00% ต่อปี, ปีที่ 5-8 : 5.50% ต่อปี, ปีที่ 9-10 : 6.00% ต่อปี
หุ้นกู้ชุดที่ 4: อายุ 5 ปี : อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-5 : 4.70% ต่อปี
หุ้นกู้ชุดที่ 5: อายุ 7 ปี : อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-7 : 5.04% ต่อปี
หุ้นกู้ชุดที่ 6: อายุ 10 ปี : อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-10 : 5.35% ต่อปี

จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน จองซื้อขั้นต่ำแต่ละชุด 100,000 บาท และทวีคูณของ 100,000 บาท

จำนวนที่เสนอขายรวมไม่เกิน 7,500,000 หน่วย ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท มูลค่าที่เสนอขายรวมไม่เกิน 7,500,000,000 บาท
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ 4,780,000,000 บาท

Debentures of Indorama Ventures Public Company Limited

Thai BMA Symbol
Issue Size
Par (THB)
Issue Rating TRIS
Total Outstanding Value
Coupon Type
Coupon Rate (%)
Term
Issue
Maturity
Payment Date
Lead U/W
Registered Date
IVL16OA
210,000,000
1,000.00
A+
210,000,000.00
Fixed
4.5
5.01 Yrs
19-Oct-11
19-Oct-16
19/4,19/10
BBL , SCBT
19-Oct-11
IVL18OA
98,000,000
1,000.00
A+
98,000,000.00
Fixed
4.75
7.01 Yrs
19-Oct-11
19-Oct-18
19/4,19/10
BBL , SCBT
19-Oct-11
IVL21OA
37,000,000
1,000.00
A+
37,000,000.00
Fixed
5
10.01 Yrs
19-Oct-11
19-Oct-21
19/4,19/10
BBL
19-Oct-11
IVL16OB
2,690,000,000
1,000.00
A+
2,690,000,000.00
Fixed
4.7
5.01 Yrs
19-Oct-11
19-Oct-16
19/4,19/10
SCBT , BBL
19-Oct-11
IVL18OB
1,302,000,000
1,000.00
A+
1,302,000,000.00
Fixed
5.04
7.01 Yrs
19-Oct-11
19-Oct-18
19/4,19/10
BBL , SCBT
19-Oct-11
IVL21OB
3,163,000,000
1,000.00
A+
1,302,000,000.00
Fixed
5.35
10.01 Yrs
19-Oct-11
19-Oct-21
19/4,19/10
BBL , SCBT
19-Oct-11

Source: http://www.thaibma.or.th/bond_info.html

สนใจขอรับหนังสือชี้ชวนได้ไม่ช้ากว่าวันที่ 13 ตุลาคม ถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2554 และเปิดจองซื้อสำหรับประชาชนทั่วไปในเวลาทำการระหว่างวันที่ 14 และ 17-18 ตุลาคม 2554 ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา (ยกเว้นสาขาไมโคร) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บัวหลวงโฟน โทร. 1333