หน้าหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเอกสารการกำกับดูแลกิจการที่ดี
เลขานุการบริษัท
บทบาทและความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลัก ได้แก่
  • ให้คำแนะนำเบือ้ งต้นแก่กรรมการ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายและกฎระเบียบด้านหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อบังคับบริษัท และติดตามให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องและสมํ่าเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญต่อคณะกรรมการ
  • จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นและประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และหลักปฏิบัติที่ดี
  • จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และติดตามให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามมติที่ประชุม
  • จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัท หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
  • เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย ซึ่งจัดทำโดยกรรมการและผู้บริหาร และรายงานการตามที่กฎหมายกำหนด
  • ดูแลให้บริษัทย่อยมีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ
  • ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบ
  • จัดให้มีการเปิดเผยให้ทันเวลาในการรายงานสารสนเทศที่จำเป็นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท โดยรวมถึงให้คำปรึกษาเบือ้ งต้นและข้อเสนอแนะ ที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมาย กฎระเบียบ การกำกับดูแลกิจการ และหลักปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย