หน้าหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเอกสารการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ประธานคณะกรรมการบริษัท
บทบาทและความรับผิดชอบของประธานคณะกรรมการบริษัท

บทบาทที่สำคัญของประธานกรรมการบริษัทคือ การจัดให้เกิดประสิทธิภาพในการกำหนดภารกิจและกำหนดทิศทางและกลยุทธ์ของบริษัทให้เกิดผลสำเร็จ

ประธานกรรมการคือผู้นำและมีบทบาทที่สำคัญในการที่จะทำให้คณะกรรมการบริษัททำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งบทบาทหลักที่สำคัญของประธานกรรมการ มีดังนี้
 • กำหนดให้มีการจัดองค์ประกอบ ขนาด และโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทเพื่อก่อให้เกิดความสมดุลระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระ
 • กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท มีการจัดตั้งรวมถึงมีองค์ประกอบและปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
 • จัดให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพในคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสูงสุดของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • จัดให้เกิดการมีส่วนร่วมกันของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระในกิจกรรมและกระบวนการทางการตัดสินในของคณะกรรมการบริษัท
 • จัดให้คณะกรรมการบริษัทมีการพัฒนาโครงสร้างที่ดีขึ้นและกำหนดกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ของบริษัท
 • จัดให้มีเข้ารับโครงการที่เหมาะสมสำหรับกรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่
 • ปฏิบัติตามบทบาทที่สำคัญในการควบคุมคณะกรรมการบริษัทและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและร่วมกันอุทิศตนเพื่อให้เกิดความสำเร็จขององค์กรอย่างยั่งยืน
 • จัดให้มีการประเมินและพัฒนาผลงานของคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอและความมุ่งหวังในการร่วมมือกันของกรรมการและผลการปฏิบัติงานของกรรมการ
 • จัดให้มีแผนงานความสำเร็จของบริษัทเพื่อให้แก่ผู้บริหารอาวุโส
 • เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นรวมทั้งกำหนดวาระการประชุมร่วมกับกรรมการ ฝ่ายจัดการ และเลขานุการบริษัท
 • จัดให้คณะกรรมการบริษัทได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ตรงเวลา และเพียงพอสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท
 • จัดให้มีช่องทางที่มีประสิทธิภาพในการติดต่อระหว่างคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้น
 • จัดให้มีที่ปรึกษาอิสระแก่ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัท
 • แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท