หน้าหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเอกสารการกำกับดูแลกิจการที่ดี
แนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านทุจริต (CAC)
อินโดรามา เวนเจอร์ส ยึดถือคุณค่าของการเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยการต่อต้านการทุจริต ดังนั้นการต่อต้านการทุจริตจึงเป็นหนึ่งในความมุ่งมั่นของเราในการที่จะส่งเสริมจรรยาบรรณให้เกิดขึ้นภายในวัฒนธรรมขององค์กร เรายังมีความเชื่อมั่นว่าการนำโครงการสร้างความตระหนักในการต่อต้านการทุจริตมาใช้ในองค์กรจะสามารถลดความเสี่ยงได้

อินโดรามา เวนเจอร์ส จึงได้เข้าร่วมในแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) และได้ดำเนินการจัดทำการตรวจรับรองการเป็นสมาชิกของโครงการดังกล่าวเพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตและสินบนในปี 2556 ด้วยความพยายามและความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าของเราต่อการปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริต อินโดรามา เวนเจอร์สได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตในเดือนตุลาคม 2557 ซึ่งถือได้ว่าเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่และยังสะท้อนให้เห็นถึงการสร้างความตระหนักและการตื่นรู้ในการต่อต้านการทุจริตของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี เราจะยังคงรักษาและพัฒนามาตรฐานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าความมุ่งมั่นและการปฏิบัติมีความสอดคล้องกับแนวทางที่เรากำหนด