หน้าหลักร่วมงานกับเรา
อินโดรามา เวนเจอร์ส มองหาผู้มีความสามารถจากหลากหลายสาขาเพื่อร่วมงานกับเรา
บริษัทฯ มอบโอกาสอย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติและล่วงละเมิดในทุกรูปแบบ การตัดสินใจของเราในการรับบุคคลเข้าทำงานมีพื้นฐานจากคุณสมบัติของผู้สมัคร และความเหมาะสมกับตำแหน่งงาน ไม่มีเงื่อนไขซึ่งเกี่ยวข้องกับเพศ เชื้อชาติ ศาสนา ชาติกำเนิด สถานะทางสังคม (รวมถึงการตั้งครรภ์) ความบกพร่องทางร่างกายจิตใจ อัตลักษณ์ทางเพศ สถานะการสมรส ประวัติทางการแพทย์ของครอบครัวหรือข้อมูลทางพันธุกรรม สถานะความเป็นบิดามารดา และสถานะอื่นที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ในการดำเนินงานของบริษัท เราไม่เลือกปฏิบัติหรือล่วงละเมิดตามลักษณะดังที่กล่าวมาข้างต้น
14
ตำแหน่ง
18
ตำแหน่ง
3
ตำแหน่ง
59
ตำแหน่ง
ASIA
59
ตำแหน่ง
EUROPE
18
ตำแหน่ง