สุขภาพ (สอดคล้องตามเป้าหมายที่ 3: การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี)
เรามุ่งมั่นที่จะดำเนินงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้มีส่วนด้เสียทั้งหมด รวมถึงพนักงาน คู่ค้าทางธุรกิจและชุมชนโดยรอบ

ไอวีแอลตั้งเป้าในการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนที่เราทำงานและอยู่อาศัย โดยมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อสุขอนามัยด้วยการเพิ่มมาตรฐานความเป็นอยู่ของคนในชุมชนและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีตัวชี้วัดทางธุรกิจ (Business KPIs)
ตัวชี้วัดทางสังคม (Social KPIs)
  • การปรับปรุงดัชนีสุขภาพของคนในชุมชนเทียบกับเงินลงทุนที่ใช้ไป
  • ประหยัดค่าใช้จ่าย ( เนื่องจาก การลดจำนวนวันลาป่วย)
  • การปรับปรุงคุณภาพชีวิตและการเพิ่มความมั่งคั่งของคนในชุมชน
  • การที่คนในชุมชนเข้าถึงแหล่งน้ำสะอาด
  • จำนวนหน่วยรถสุขภาพเคลื่อนที่ที่ให้บริการ
  • จำนวนสิ่งปลูกสร้าง อุปกรณ์ โครงสร้างพื้นฐานที่มอบให้