การศึกษา (สอดคล้องตามเป้าหมายที่ 8: การส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ส่งเสริมงานที่มีคุณภาพและการจ้างงาน)
เราเชื่อว่า การศึกษาเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่จะนำไปสู่การเรียนรู้และการทำงานที่มีประสิทธิภาพ เราจึงมุ่งเน้นการสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งการฝึกอบรมเยาวชนให้มีทักษะด้านเทคนิคและอาชีพ เพื่อส่งเสริมโอกาสในการจ้างงาน การได้รับงานที่ดีและการเป็นเจ้าของธุรกิจในอนาคต

ไอวีแอลให้ความสำคัญกับการศึกษา ดังจะเห็นได้จากการที่บริษัทฯ มีการลงทุน ทั้งในรูปแบบการให้และกิจกรรมจิตอาสา เพื่อให้เกิดประโยชน์ด้านการศึกษา วัฒนธรรม การจัดการและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนตัวชี้วัดทางธุรกิจ (Business KPIs)
ตัวชี้วัดทางสังคม (Social KPIs)
  • จำนวนความสำเร็จของการใช้เทคโนโลยีเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์
  • จำนวนชั่วโมงอาสาสมัครของพนักงาน
  • ดัชนีชี้วัดความผูกพัน (เช่น ชุมชน พนักงาน)
  • ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ที่ลดลง (รายปี)
  • จำนวนค่าใช้จ่ายจากการดำเนินโครงการที่ลดลง (เช่น จากคาร์บอนเครดิต)
  • ความพึงพอใจของชุมชน
  • ปริมาณขยะประเภทพลาสติกที่ลดลง
  • จำนวนการสร้างงานในชุมชน
  • จำนวนคนในชุมชนที่ได้รับการฝึกอบรม