สิ่งแวดล้อม (สอดคล้องตามเป้าหมายที่ 4: การศึกษที่มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง รวมถึงส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้)
เรามุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบข้างด้วยการแสวงหาโอกาสในการลดของเสียที่ผ่านการบริโภคแล้วผ่านกิจกรรมที่มุ่งเน้นการนำกลับมาใช้ใหม่ การรีไซเคิลและการลดการใช้ทรัพยากร รวมทั้งการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงานทดแทนและการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพตัวชี้วัดทางธุรกิจ (Business KPIs)
ตัวชี้วัดทางสังคม (Social KPIs)
 • ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของบริษัทฯ ในเชิงบวกและการยอมรับจากสื่อและชุมชน
 • ข่าวและบทความในสื่อเกี่ยวกับการรีไซเคิลพลาสติก
 • จำนวนความสำเร็จจากใช้เทคโนโลยีในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์
 • จำนวนชั่วโมงกิจกรรมจิตอาสาของพนักงาน
 • ดัชนีชี้วัดความผูกพัน (เช่น ชุมชน พนักงาน)
 • ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ที่ลดลง (รายปี)
 • จำนวนค่าใช้จ่ายจากการดำเนินโครงการที่ลดลง (เช่น จากคาร์บอนเครดิต)
 • ปริมาณขยะประเภทพลาสติกที่ลดลง
 • จำนวนการสร้างงานในชุมชน
 • ปริมาณการใช้พลังงานทดแทนที่เพิ่มขึ้น
 • การอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ