หน้าหลักการพัฒนาสู่ความยั่งยืนอันดับการดำเนินงานด้านความยั่งยืน
อันดับการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

DJSI

การจัดอันดับ DJSI ESG Percentile Rankings

อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวน์โจนส์ ติดอันดับ 1 ใน 5 บริษัทเคมีภัณฑ์ระดับโลกและเป็นเพียง 1 ใน 2 บริษัทในดัชนี DJSI ในตลาดประเทศเปิดใหม่ กลุ่มเคมีภัณฑ์CDP

CDP (ชื่อเดิม The Carbon Disclosure Project) เป็นโครงการที่เน้นความสำคัญไปที่ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม CDP

สนับสนุนให้องค์กรต่างๆทั่วโลกจัดทำข้อมูลรายงานด้านสิ่งแวดล้อมของตน และจัดทำระบบเปิดเผยข้อมูลระดับโลกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ มีการตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในระดับต่างๆ ตั้งแต่บริษัท เมือง ไปจนถึงระดับรัฐและระดับภูมิภาค อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้นำส่ง ข้อมูลของบริษัทให้แก่ CDP ในปี 2559 และได้รับการประเมินด้านการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศด้วยคะแนนเกรด B ซึ่งมีความหมายว่า เราอยู่ใน “ระดับการจัดการ” (management level) (ดูแผนภาพด้านล่าง)คะแนนการเปิดเผยข้อมูล
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและ
ธรรมภิบาล โดยบลูมเบิร์ก

คะแนนการเปิดเผยข้อมูล ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมภิบาล โดยบลูมเบิร์ก (Bloomberg ESG Disclosure Scores)

บลูมเบิร์ก ได้จัดทำและเผยแพร่ ESG Disclosure Scores โดยประเมินจากข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงนโยบายที่สัมพันธ์กับหลัก ESG (Environment, Social and Governance) โดยข้อมูลที่ได้ มาจากบริษัทมหาชนทั่วโลกกว่า 10,000 บริษัทผ่านตัวชี้วัดกว่า 120 ตัว

ล่าสุดในปี 2559 เราได้รับคะแนน การเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล โดยบลูมเลิร์ก (Bloomberg ESG Disclosure Scores) อยู่ที่ร้อยละ 62.40 ซึ่งสูงที่สุดเมื่อเทียบกับบริษัทในกลุ่ม SET50
MSCI

MSCI

MSCI เป็นองค์กรวิจัยอิสระที่จัดทำบทวิเคราะห์และดัชนีต่างๆที่มาจากการทำวิจัย เพื่ออำนวยความสะดวกทางด้านข้อมูลให้แก่นักลงทุนสถาบัน ชั้นนำของโลกในการจัดพอร์ตการลงทุน อินโดรามา เวนเจอร์ส ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มบริษัทสินค้าเคมีโภคภัณฑ์ ในปี 2559 เราได้รับคะแนนเกรด B จากการจัดอันดับโดย MSCI โดยใช้เกณฑ์ ESG (Environment, Social and Governance)
องค์กร Transparency International

องค์กร Transparency International

องค์กร Transparency International เป็นองค์กรการเคลื่อนไหวระดับโลก เริ่มก่อตั้งที่กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี และปัจจุบันมีการศึกษาด้าน ความโปร่งใสในกว่า 100 ประเทศทั่วโลก วิสัยทัศน์ขององค์กรอิสระแห่งนี้ คือการทำให้โลกที่ปราศจากการทุจริต อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับ การจัดอันดับร่วมกับกลุ่มบริษัทข้ามชาติในตลาดใหม่ จากคะแนนที่ได้รับ ถือได้ว่าเราเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำด้านความโปร่งใสสากล และมีคะแนน สูงสุดเมื่อเทียบกับบริษัทไทยอื่นๆที่ได้รับการจัดอันดับ
รางวัลรายงานความยั่งยืน

รางวัลรายงานความยั่งยืน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) จัดการมอบรางวัล รายงานความยั่งยืนประจำปี เพื่อสนับสนุนให้บริษัทในไทยมีการเปิดเผยข้อมูลการ ดำเนินงานด้าน ESG (Environment, Social and Governance) ในรายงานความยั่งยืนของบริษัทเพิ่มมากขึ้น การมอบรางวัลนี้ ถือเป็นการ สนับสนุนนโยบายความโปร่งใสและความต่อเนื่องของการรายงานด้านความยั่งยืน โดยรางวัลนี้ จะมอบให้แก่บริษัทที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามเกณฑ์ของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Ceres- ACCA) ในปี 2558 อินโดรามา เวนเจอร์สได้รับรางวัล รายงานความยั่งยืนดีเด่น

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) มีการพัฒนาด้านความยั่งยืนตั้งแต่ปี 2553 ซึ่งเป็นครั้งแรกที่เราได้จัดให้มีการตีพิมพ์รายงาน ความยั่งยืน ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลทั้งในรูปแบบที่เป็นรูปเล่ม และบนเว็บไซต์ของเรา ในปี 2556 เราได้พัฒนารายงาน เพื่อให้ได้มาตรฐาน GRI (Global Reporting Initiative) และได้รับการตรวจสอบข้อมูลโดยบุคคลภายนอก