สิ่งแวดล้อม (สอดคล้องตามเป้าหมายที่ 4: การศึกษที่มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง รวมถึงส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้)
เรามุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบข้างด้วยการแสวงหาโอกาสในการลดของเสียที่ผ่านการบริโภคแล้วผ่านกิจกรรมที่มุ่งเน้นการนำกลับมาใช้ใหม่ การรีไซเคิลและการลดการใช้ทรัพยากร รวมทั้งการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงานทดแทนและการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพตัวชี้วัดทางธุรกิจ (Business KPIs)
ตัวชี้วัดทางสังคม (Social KPIs)
 • จำนวนคนที่เข้าทำงานกับริษัท
 • จำนวนชั่วโมงกิจกรรมจิตอาสาของพนักงาน
 • ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของบริษัทฯ ในเชิงบวกและ
 • การยอมรับจากสื่อและชุมชน
 • ข่าวและบทความในสื่อ
 • จำนวนนักเรียน โรงเรียนในชุมชนที่ได้รับการอบรม
 • จำนวนโรงเรียนที่ได้รับอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนทางการศึกษา ( คอมพิวเตอร์ )
 • การอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ

โครงการรีโค่ (ประกวดออกแบบจากวัสดุรีไซเคิล)

โครงการ RECO Young Designer Competition*: โครงการประกวดรีโค่ ยัง ดีไซเนอร์ เป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักในการใช้ประโยชน์จากพลาสติกประเภท PET และโพลีเอสเตอร์ที่ผ่านการใช้งานแล้ว นำมาสร้างสรรค์ผลงานที่สวยงาม โดยชิ้นงานที่ส่งเข้าประกวดนั้นจะต้องใช้วัสดุที่มาจาก PET และโพลีเอสเตอร์ที่ผ่านการใช้งานแล้วไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 หนึ่งในเป้าหมายของโครงการนี้ คือ การส่งเสริมทักษะและความสามารถในการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการใช้งานแล้ว ซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบของเราในการส่งเสริมความรู้ให้แก่คนรุ่นใหม่ เพื่อให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่ดี อันจะนำไปสู่การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น ในแต่ละปีมีผู้เข้าร่วมโครงการนี้กว่า 200 คนจากทั่วทั้งประเทศ โดยบริษัทฯ จะทำการคัดเลือกผู้เข้ารอบจำนวน 30 ทีม เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเวิร์คชอปด้านการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมที่จัดขึ้นเป็นพิเศษ ซึ่งภายในงาน ผู้เข้าร่วมได้รับคำแนะนำด้านการออกแบบและธุรกิจจากผู้เชี่ยวชาญในวงการออกแบบ และวิทยากรพิเศษซึ่งประสบความสำเร็จด้านการทำการตลาดกับแบรนด์สินค้า จากนั้นทางบริษัทฯ จะทำการคัดเลือกผู้เข้ารอบสุดท้านจำนวน 20 ทีม ในช่วงระหว่างการสร้างสรรค์ผลงานนั้น ผู้เข้าประกวดจะได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนเรียนรู้เทคนิคการออกแบบและการผลิต ทั้งนี้บริษัทฯ ยังให้ทุนสนับสนุนการสร้างสรรค์ชิ้นงานของผู้เข้ารอบสุดท้าย ทีมละ 10,000 บาท โครงการดังกล่าวสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติในการส่งเสริมการศึกษาและโอกาสในการเรียนรู้แบบตลอดชีวิต

หมายเหตุ: * เป็นโครงการในประเทศไทย

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมพื้นที่ชุ่มน้ำ(WEEC)


ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมพื้นที่ชุ่มน้ำ (Wetland Edge)

บริษัท Indorama Ventures Xylenes & PTA, ตั้งอยู่ที่เมืองดีเคเตอร์ รัฐอลาบามา สหรัฐอเมริกา ได้ร่วมกับโรงเรียนในท้องถิ่นในเมืองดีเคเตอร์ รัฐอลาบามา ในการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมพื้นที่ชุ่มน้ำ หรือที่เรียกว่า Wetlands Edge Environmental Center (WEEC) โดย IVXP ได้อำนวยความสะดวกด้านอาคารสถานที่และพื้นที่ ในขณะที่โรงเรียนในท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดหาครูผู้สอนและหลักสูตรการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ

ตั้งแต่เริ่มเปิดให้เข้าชมในปี พ.ศ. 2545 WEEC ได้ให้ความรู้แก่นักเรียนครูผู้สอน และผู้เข้าชมเป็นจำนวนกว่า 80,000 คน WEEC ส่งมอบโอกาสทางการศึกษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ให้แก่ระบบการศึกษา K-16 และผู้เข้าชมทุกคน โดยใน WEEC ประกอบด้วยอาคารจัดแสดงสัตว์น้ำ ที่ภายในมีบ่อน้ำให้สัมผัสกับสัตว์ได้ 2 แห่ง บ่อบรรจุน้ำทะเลขนาด 1,650 แกลลอน และบ่อระบบนิเวศน้ำจืดขนาด 780 แกลลอน นอกจากนี้ ผู้เข้าชมจะได้เห็นส่วนระบบนิเวศน์ที่อยู่อาศัยขนาด 320 เอเคอร์ ระหว่างทางเดินเป็นระยะกว่า 2 ไมล์ นำเสนอความหลากหลายของระบบนิเวศน์ ได้แก่ หนอง บึง เนินทราย ป่าไม้ และพืชพันธุ์ที่ราบสูงต่างๆ ทิวต้นสน และต้นโอ๊คขาวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ได้รับการรับรองจากองค์กร Wildlife Habitat Council (WHC) ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร และไม่มีความผูกมัดทางการเมือง แต่ดำเนินงานเพื่อเพิ่มคุณภาพและปริมาณที่อยู่ของสัตว์ป่าในพื้นที่ขององค์กร ภาครัฐและภาคเอกชน โดยโปรแกรมที่จัดเหล่านี้ได้รับการรับรองจาก WHC ทั้งในด้าน "สัตว์ป่าในที่ทำงาน" ด้าน "พื้นที่ขององค์กรเพื่อการเรียนรู้" และพื้นที่แห่งนี้ยังได้รับการจดทะเบียนเป็นแหล่งดูนกของรัฐอลาบามาอีกด้วย

เป้าหมายของ WEEC ได้แก่

 • เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต
 • เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างชาญฉลาด เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์และสิ่งมีชีวิต
 • เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับพื้นที่ ประเทศ และระดับโลกและส่งเสริมการตัดสินใจด้านสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง
 • เพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (K-12) ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นผ่านวิธีการสังเกตด้วยตนเองโดยตรงและส่งเสริมประสบการณ์นอกชั้นเรียน
 • เพื่อพัฒนาโครงสร้างทางปัญญาและความรู้ ส่งเสริมสถานที่เรียนรู้ที่สัมพันธ์กับมาตรฐานการเรียนวิทยาศาสตร์ของสหรัฐอเมริกา โปรแกรมกิจกรรมวิทยาศาตร์ภาคปฏิบัติของโรงเรียนเมืองดีเคเตอร์ (Decatur City Schools Hands-on Activities Science Program หรือ HASP) แนวทางการเรียนรู้ของรัฐอลาบามาและข้อกำหนดการสอบในระดับมัธยมศึกษา
 • เพื่อปลูกฝังแนวคิดด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งเป็นปัญหาระดับโลกที่มีผลกระทบในวงกว้าง ครอบคลุมการพัฒนาอย่างยั่งยืน ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมขององค์กร สังคม ความสัมพันธ์กับชุมชนท้องถิ่นและชนพื้นเมือง
 • เพื่อให้ความรู้แก่เยาวชนถึงความจำเป็นที่อุตสาหกรรมต้องมีการดำเนินงานด้านความยั่งยืนและเสริมสร้างสภาพแวดล้อมโดยรอบ

ข้อมูลเพิ่มเติม: http://www.dcs.edu/weec.cfm?subpage=1324319

โครงการธนาคารขยะ


บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินโครงการธนาคารขยะครั้งแรกในปี 2553 โดยจัดตั้งธนาคารขยะ ที่โรงเรียนบ้านหนองแฟบ จังหวัดระยอง ต่อมาในปี 2556 ได้มีการขยายโครงการดังกล่าวและเปิดดำเนินงานธนาคารขยะแห่งที่ 2 ในจังหวัดระยองเช่นกัน โครงการนี้ไม่เพียงแต่ช่วยส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมแต่ยังสร้างความตระหนักในเรื่องมูลค่าของของเสียที่สามารถเพิ่มรายได้ให้แก่คนในชุมชน ปัจจุบันโครงการนี้มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ 535 คน สามารถลดปริมาณขยะได้ 66,617.90 กิโลกรัม สร้างรายได้ 165,337.38 บาท

ไอวีแอลริเริ่มโครงการอีโค่ คิดส์ ซึ่งเป็นโครงการต่อยอดจากโครงการธนาคารขยะ โดยพนักงานอาสาสมัครของเราได้ใช้เวลาในการเข้าร่วมโครงการและจัดการฝึกอบรมให้แก่คณะกรรมการโครงการธนาคารขยะและจัดหาวัตถุดิบ รวมทั้งอุปกรณ์ นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถสร้างรายได้เสริมจากการผลิตและจำหน่ายเก้าอี้จากขวดพลาสติกรีไซเคิล ตัวแทนจากชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่และไนส์คอร์ปอเรชั่น เข้าเยี่ยมชมโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลที่โรงเรียนกรอกยายชาและศึกษาการทำเก้าอี้ที่ทำจากขวดพลาสติกเหลือใช้เพื่อจำหน่ายและสร้างรายได้แก่ชุมชน

บริษัทฯให้การสนับสนุน:

 • สร้างกรงคัดแขกขยะและอุปกรณ์ที่จำเป็น
 • จัดอบรมคณะกรรมการนักเรียนเป็นประจำทุกปี
 • ผู้รับซื้อขยะ

โครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอื่นๆ

บริษัท Indorama Ventures Poland สนับสนุนรางวัลสำหรับกิจกรรม Tree for a Bottle ครั้งที่ 14 โครงการนี้มุ่งส่งเสริมสร้างความตะหนักด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่สังคมและคนรุ่นใหม่ โดยพนักงานจิตอาสานำนักเรียนทำความสะอาดบริเวณป่าซึ่งอยู่ใกล้บริเวณโรงเรียน
พนักงานอาสาสมัครบริษัทในเครือจังหวัดระยองร่วมอาสาเก็บขยะบนชายหาดเนื่องในกิจกรรมวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล
บริษัท Indorama Ventures Packaging (Philippines) Corporation ปลูกต้นไม้โกงกางในบริเวณชายฝั่งของ Looc Villanueva Misamis Oriental
พนักงานจิตอาสาบริษัท Orion Global Pet ร่วมกับคนในชุมชนและเด็กๆในท้องถิ่นทำความสะอาดบริเวณชุมชนใกล้คียง
พนักงานบริษัท Performance Fibers (HongKong) อาสาร่วมกันทำความสะอาดสวนสาธารณะในชุมชน