การศึกษา (สอดคล้องตามเป้าหมายที่ 8: การส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ส่งเสริมงานที่มีคุณภาพและการจ้างงาน)
เราเชื่อว่า การศึกษาเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่จะนำไปสู่การเรียนรู้และการทำงานที่มีประสิทธิภาพ เราจึงมุ่งเน้นการสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งการฝึกอบรมเยาวชนให้มีทักษะด้านเทคนิคและอาชีพ เพื่อส่งเสริมโอกาสในการจ้างงาน การได้รับงานที่ดีและการเป็นเจ้าของธุรกิจในอนาคต

ไอวีแอลให้ความสำคัญกับการศึกษา ดังจะเห็นได้จากการที่บริษัทฯ มีการลงทุน ทั้งในรูปแบบการให้และกิจกรรมจิตอาสา เพื่อให้เกิดประโยชน์ด้านการศึกษา วัฒนธรรม การจัดการและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน ตัวชี้วัดทางธุรกิจ (Business KPIs)
ตัวชี้วัดทางสังคม (Social KPIs)
  • จำนวนการสร้างงานในชุมชน
  • จำนวนจิตอาสาของพนักงาน
  • ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของบริษัทฯ ในเชิงบวกและการยอมรับจากสื่อและชุมชน
  • จำนวนทุนการศึกษาที่มอบให้แก่นักเรียน
  • จำนวนโอกาสในการจ้างงานสำหรับผู้หญิงเยาวชนและคนด้อยโอกาส
  • อัตราการเข้าถึงการศึกษา

Internship Programที่ประเทศไทย บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้จัดโครงการฝึกอบรมให้แก่นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยจากประเทศเมียนมาร์ร่วมกับธนาคารกรุงเทพ คณะกรรมการอาชีวศึกษาและ มหาวิทยาเทคโนโลยี Thanlyin ในกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากประเทศเมียนมาร์ จัดโครงการเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี จากคณะวิศวะกรรมศาสตร์ จำนวน 6 คน ถือเป็นกลุ่มวิศวะกรรุ่นใหม่ที่แต่ละคนมีความถนัดต่างกัน ได้แก่ ไฟฟ้า เครื่องกล และเคมี ผู้เข้าร่วมโครงการเหล่านี้ ได้รับประสบการณ์จากการเรียน และทำงานในประเทศไทย โดยระยะเวลาการฝึกอบรม แบ่งออกเป็น 2 ช่วง เริ่มจากการเข้าเรียนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรสงคราม ในฐานะนักศึกษาแลกเปลี่ยน และเข้าฝึกงานที่บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส ลพบุรี ประเทศไทย โดยบริษัทได้จัดหาที่พักรวม ให้ค่าใช้จ่ายรายวันสำหรับนักศึกษาฝึกงาน นักศึกษาฝึกงานจำนวน 2 คนที่ผ่านการฝึกงานได้ถูกรับเข้าทำงานที่โรงงาน Indorama Ventures Packaging (Myanmar) Limited ประเทศพม่า และในปี 2559 จากโครงการนักศึกษาฝึกงานทั่วโลก มีนักศึกษาทั้งหมด 12 คนเข้าทำงานกับบริษัทโดยเข้าทำงานที่แผนก ทรัพยากรบุคคล ฝ่ายอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม และฝ่ายการผลิต

ถึงล่ามเพื่ออำนวยความสะดวก

‘การได้ใช้ชีวิตอยู่ต่างถิ่นช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่เรา ก่อนหน้านี้ เราเคยเรียนอยู่แต่ในห้องเรียน การเข้าร่วมโครงการนี้ ทำให้เราได้ลงมือทำงานจริงที่ยังไม่เคยได้ทำตอนอยู่ที่ประเทศของเรา ได้นำความรู้ทางทฤษฏีที่เคยเรียนมาปรับใช้ และมีโอกาสใช้งานเครื่องจักรหลากหลายแบบที่มีในโรงงานไอวีแอล เราตั้งใจจะนำความรู้และประสบการณ์จากการเข้าร่วมโครงการมาปรับใช้ให้ได้มากที่สุดเมื่อเรากลับไป และหากเป็นไปได้ในอนาคตเราหวังว่าจะมีโอกาสได้ร่วมพัฒนากิจการ โรงงานไอวีแอลทีเมียนมาร์ให้ดียิ่งขึ้น’

ไอวีแอล มีความยินดีอย่างยิ่งในฐานะผู้นำในการมอบโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน เมื่อสิ้นสุดโครงการ นักศึกษาที่มีความสามารถโดดเด่นจะถูกคัดเลือกเพื่อร่วมทำงานที่บริษัทย่อยของเราในประเทศเมียนมาร์

โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะและรีไซเคิล โดยความร่วมมือกับบริษัท เนสท์เล่บริษัทฯ มีการร่วมมือกับลูกค้าเพื่อริเริ่มโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมหลากหลายโครงการ โดยมุ่งหวังการสร้างความตระหนักและการส่งเสริมพฤติกรรมความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม เราได้ร่วมมือกับบริษัท เนสท์เล่ ในโครงการ “I am doing it” เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีวินัยในการคัดแยกขยะและการรีไซเคิลขวดน้ำพลาสติก PET โดยขวดที่เก็บรวบรวมได้จะถูกนำไปแลกเป็นเสื้อกันหนาวรีไซเคิลและแจกจ่ายให้แก่เด็กๆ ที่อยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย อินโดรามา เวนเจอร์สในฐานะผู้ผลิตเม็ดพลาสติก PET รายใหญ่ที่สุดของโลกและผู้นำในธุรกิจรีไซเคิลในประเทศไทย ได้เข้าร่วมโครงการ โดยให้ความรู้แก่เยาวชนในเรื่องประเภทของพลาสติกและความสำคัญของการเก็บและคัดแยกขวดพลาสติก PET เพื่อนำไปรีไซเคิล

โครงการอีโค่ คิดส์ไอวีแอลริเริ่มโครงการอีโค่ คิดส์ ในปี 2558 เป็นครั้งแรก เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจรีไซเคิล โดยพนักงานอาสาสมัครของเราได้ใช้เวลาในการเข้าร่วมโครงการและจัดการฝึกอบรมให้แก่คณะกรรมการโครงการธนาคารขยะและจัดหาวัตถุดิบ รวมทั้งอุปกรณ์ นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถสร้างรายได้เสริมจากการผลิตและจำหน่ายเก้าอี้จากขวดพลาสติกรีไซเคิล

โครงการดังกล่าวยังเป็นตัวอย่างศึกษาของการดำเนินโครงการเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจากตัวแทนจากชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่และไนส์คอร์ปอเรชั่น เข้าเยี่ยมชมโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลที่โรงเรียนกรอกยายชาและศึกษาการทำเก้าอี้ที่ทำจากขวดพลาสติกเหลือใช้

โครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอื่นๆ

บริษัท AlphaPet และ Cedar Ridge Middle School ได้ร่วมกันสนับสนุนโครงการด้านการศึกษากับโรงเรียน Decatur City โปรแกรมนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อนักเรียนให้เข้าใจถึงการดำเนินงานภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมเพื่อเติมเต็มโปรแกรมการศึกษาเพื่อผลประโยชน์และความสนใจด้านการศึกษามากยิ่งขึ้น
กลุ่มนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในเมือง Wloclawek เข้าเยี่ยมชมโรงงาน Indorama Ventures Poland การเข้าเยี่ยมชมในครั้งนี้บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสร้างโอกาศทางการศึกษาและเป็นประโยชน์แก่นักเรียนในอนาคต
บริษัท Micro Polypet บริจาคอุปกรณ์การเรียน เครื่องเขียน และของว่างให้แก่โรงเรียนในท้องถิ่น เพื่อให้นักเรียนและอาจารย์ได้มี
TPT Petrochemicals was pleased to give a scholarship to Wat Krok Yai Cha school in Rayong to enhance the educational opportunities of its students.