รายงานความยั่งยืน
รายงานความยั่งยืนปี 2558
ดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็ม
PDF (14478 Mb)
ดูรายงานฉบับเต็มแบบ HTML
รายงานความยั่งยืนเล่มนี้ใช้กระดาษ
ที่ลดการใช้ต้นไม้ในการผลิตลง
จากกระดาษทั่วไปร้อยละ 50
และพิมพ์ด้วยหมึกถั่วเหลืองจากธรรมชาติ
รายงานความยั่งยืนปี 2557
ดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็ม
PDF (9078 Mb)
ดูรายงานฉบับเต็มแบบ HTML
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2557 พิมพ์โดยใช้กระดาษรีไซค์เคิล 100%
รายงานความยั่งยืนปี 2556
ดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็ม
PDF (9514 Mb)
ดูรายงานฉบับเต็มแบบ HTML
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2556 พิมพ์โดยใช้กระดาษรีไซค์เคิล 100%
รายงานความยั่งยืนปี 2555
ดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็ม
PDF (9733 Mb)
ดูรายงานฉบับเต็มแบบ HTML
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2555 พิมพ์โดยใช้กระดาษรีไซค์เคิล 100%
รายงานความยั่งยืนปี 2554
ดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็ม
PDF (6252 Mb)
ดูรายงานฉบับเต็มแบบ HTML
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2554 พิมพ์โดยใช้กระดาษรีไซค์เคิล 100%
รายงานความยั่งยืนปี 2553
ดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็ม
PDF (5437 Mb)
ดูรายงานฉบับเต็มแบบ HTML
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2553 พิมพ์โดยใช้กระดาษรีไซค์เคิล 100%