รายงานความยั่งยืน
รายงานความยั่งยืนปี 2558
ขนาดไฟล์ : 14478 Mb.
ดาวน์โหลด PDF
ดูแบบ HTML
หมายเหตุ : รายงานความยั่งยืนเล่มนี้ใช้กระดาษที่ลดการใช้ต้นไม้ในการผลิตลงจากกระดาษทั่วไปร้อยละ 50 และพิมพ์ด้วยหมึกถั่วเหลืองจากธรรมชาติ
รายงานความยั่งยืนปี 2557
ขนาดไฟล์ : 9078 Mb.
ดาวน์โหลด PDF
ดูแบบ HTML
หมายเหตุ : รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2557 พิมพ์โดยใช้กระดาษรีไซค์เคิล 100%
รายงานความยั่งยืนปี 2556
ขนาดไฟล์ : 9514 Mb.
ดาวน์โหลด PDF
ดูแบบ HTML
หมายเหตุ : รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2556 พิมพ์โดยใช้กระดาษรีไซค์เคิล 100%
รายงานความยั่งยืนปี 2555
ขนาดไฟล์ : 9733 Mb.
ดาวน์โหลด PDF
ดูแบบ HTML
หมายเหตุ : รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2555 พิมพ์โดยใช้กระดาษรีไซค์เคิล 100%
รายงานความยั่งยืนปี 2554
ขนาดไฟล์ : 6252 Mb.
ดาวน์โหลด PDF
ดูแบบ HTML
หมายเหตุ : รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2554 พิมพ์โดยใช้กระดาษรีไซค์เคิล 100%
รายงานความยั่งยืนปี 2553
ขนาดไฟล์: 5437 Mb.
ดาวน์โหลด PDF
ดูแบบ HTML
หมายเหตุ : รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2553 พิมพ์โดยใช้กระดาษรีไซค์เคิล 100%