รายงานความยั่งยืน
รายงานความยั่งยืนปี 2559
ดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็ม
PDF (17568 Mb)
ดูรายงานฉบับเต็มแบบ HTML
รายงานความยั่งยืนเล่มนี้ใช้กระดาษ
ที่ลดการใช้ต้นไม้ในการผลิตลง
จากกระดาษทั่วไปร้อยละ 50
และพิมพ์ด้วยหมึกถั่วเหลืองจากธรรมชาติ
รายงานความยั่งยืนปี 2558
ดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็ม
PDF (14478 Mb)
ดูรายงานฉบับเต็มแบบ HTML
รายงานความยั่งยืนเล่มนี้ใช้กระดาษ
ที่ลดการใช้ต้นไม้ในการผลิตลง
จากกระดาษทั่วไปร้อยละ 50
และพิมพ์ด้วยหมึกถั่วเหลืองจากธรรมชาติ
รายงานความยั่งยืนปี 2557
ดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็ม
PDF (9078 Mb)
ดูรายงานฉบับเต็มแบบ HTML
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2557 พิมพ์โดยใช้กระดาษรีไซค์เคิล 100%
รายงานความยั่งยืนปี 2556
ดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็ม
PDF (9514 Mb)
ดูรายงานฉบับเต็มแบบ HTML
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2556 พิมพ์โดยใช้กระดาษรีไซค์เคิล 100%
รายงานความยั่งยืนปี 2555
ดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็ม
PDF (9733 Mb)
ดูรายงานฉบับเต็มแบบ HTML
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2555 พิมพ์โดยใช้กระดาษรีไซค์เคิล 100%
รายงานความยั่งยืนปี 2554
ดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็ม
PDF (6252 Mb)
ดูรายงานฉบับเต็มแบบ HTML
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2554 พิมพ์โดยใช้กระดาษรีไซค์เคิล 100%
รายงานความยั่งยืนปี 2553
ดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็ม
PDF (5437 Mb)
ดูรายงานฉบับเต็มแบบ HTML
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2553 พิมพ์โดยใช้กระดาษรีไซค์เคิล 100%