หน้าหลักการพัฒนาสู่ความยั่งยืนติดต่อด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ติดต่อด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ริชาร์ด โจนส์
หัวหน้าฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
นวีนสุดา กระบวนรัตน์
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์กร
สยุมพร เหล่าวชิรสุวรรณ
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายโครงการ CSR
ดลหทัย ลิขนสุทธิ์
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการสื่อสารและกิจกรรม