หน้าหลักการพัฒนาสู่ความยั่งยืนความรับผิดชอบต่อสังคมโครงสร้างการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
โครงสร้างการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
คณะกรรมการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของไอวีแอลปฏิบัติงานอยู่ที่สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ เพื่อดูแลการจัดทำและสื่อสารนโยบายความรับผิดชอบด้านสังคม รวมทั้งประเมินผลกระทบของนโยบายต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นประจำ โรงงานหรือหน่วยธุรกิจแต่ละแห่งมีหน้าที่จัดทำกิจกรรมร่วมกับพนักงานและชุมชนให้สอดคล้องตามนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของไอวีแอล คณะทำงานในแต่ละพื้นที่มีหน้าที่ประสานการดำเนินกิจกรรมกับพนักงาน ชุมชนและองค์กรบริหารท้องถิ่น โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นทั้งหมดจะถูกตรวจสอบเพื่อประสิทธิภาพและให้ข้อเสนอแนะ ทั้งนี้คณะกรรมการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมจะตรวจสอบและประเมินกิจกรรมเพื่อสังคมในทุกไตรมาสและมีการเปรียบเทียบภายในกลุ่มจากฐานข้อมูลส่วนกลาง เพื่อช่วยให้คณะทำงานได้เรียนรู้จากการทำงานของกลุ่มอื่น เพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่ดียิ่งขึ้น

คณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

นางสุจิตรา โลเฮีย
กรรมการและประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
นายริชาร์ด โจนส์
หัวหน้าฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
นายฮาร์ชา วี เรดดี้
ผู้ช่วยรองประธานคณะกรรมการด้านความยั่งยืน
น.ส. นวีนสุดา กระบวนรัตน์,
Assistant Vice President
น.ส. สยุมพร เหล่าวชิรสุวรรณ
ผู้ช่วยผู้จัดการ – โครงการ CSR