นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)
บทนำ

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) สาขาของบริษัท และบริษัทในเครือ, โดยต่อไปนี้จะเรียกว่า ไอวีแอล, เป็นส่วนหนึ่งของสังคม ซึ่งมีภาระหน้าที่และมีความรับผิดชอบต่อสังคม เสมือนหนึ่งพลเมืองของสังคมโดยรวม นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของ ไอวีแอล มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยเหลือ และสนันสนุนสังคมโดยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานรวมทั้งคุณภาพชีวิตของชุมชนแวดล้อมด้วย, ให้การพัฒนาทางด้านสุขภาพและความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล บริษัทจะลดผลกระทบที่จะมีต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด และมุ่งที่จะให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นิยาม

คำที่ใช้มีดังต่อไปนี้:

  • CSR หมายถึง ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท
  • CSI หมายถึง การลงทุนทางสังคมเช่น เวลา, เงิน ที่มีเป้าประสงค์โดยตรงต่อการพัฒนาสังคม
  • NGO หมายถึง องค์กรที่ทำงานโดยไม่แสวงหาผลกำไร
  • ผู้มีอำนาจได้แก่ คนท้องถิ่น, คนประจำภูมิภาคและ หน่วยงานของภาครัฐ ซึ่งดำเนินงานในนามของประชาคม ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ การพัฒนาช่วยเหลือและสนันสนุนทางสังคม ได้แก่ การช่วยเหลือสังคมโดยการพัฒนาและการสงเคราะห์ชุมชนไม่ว่าจะโดยการทำกิจกรรมร่วมกัน, หรือนโยบายความช่วยเหลือต่างๆ
  • แผนงานทางด้านชุมชนซึ่งได้แก่ การให้ความช่วยเหลือในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือการสนับสนุนจากไอวีแอล
  • แผนงานทางด้านสุขภาพรวมถึงการส่งเสริมทางด้านสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานหรือชุมชน
  • การป้องการการสูญเสียรวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างรอบคอบ เพื่อที่จะสนันสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งทางด้านธุรกิจและสังคม


นโยบาย

ไอวีแอลจะประกอบกิจการภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย และส่งเสริมการเป็นบริษัทที่มีรากฐานองค์กรทางด้านจริยธรรม โดยบริษัทฯจะร่วมมือกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อให้มั่นใจได้ว่าได้มีการจ้างงานอย่างเป็นธรรม และเป็นไปตามมาตราฐานสากล ซึ่งให้ความเคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน และกฎหมายแรงงานทั่วไป

ไอวีแอลจะดำเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรม และจะปฎิบัติต่อผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มด้วยความเคารพ บริษัทฯจะปฎิบัติตามหลักกฎหมาย และข้อกำหนดต่างๆ อีกทั้งจะธำรงไว้ซึ่งการสานเสวนาที่เปิดเผยโปร่งใส โดยให้อำนาจแก่องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร เพื่อที่จะสนันสนุนและคงไว้ซึ่งภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ ทั้งในแง่ของการดำเนินธุรกิจ และในแง่ของการมีปฏิสัมพันธ์กับชุมชน

ในฐานะที่เป็นผู้นำในอุตสาหกรรม ไอวีแอลมุ่งที่จะลดและจำกัดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนข้างเคียงโดยการหาวิธีการเพื่อที่จะลดของเสียจากอุตสาหกรรม โดยการนำกลับมาใช้ใหม่ การรีไซเคิล และสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า


สุจิตรา โลเฮีย
กรรมการและประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)