RECO Young Designer Competition 2016

รายละเอียดโครงการ

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) จัดโครงการประกวด RECO Young Designer Competition 2016 โดยมุ่งหวังให้เยาวชนที่ศึกษา อยู่ในระดับมัธยมปลาย อุดมศึกษา หรือในสถาบันด้านการออกแบบ นักออกแบบอิสระ และประชาชนทั่วไป ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการออกแบบที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยนำวัสดุที่ผลิตจากโพลีเอสเดอร์ หรือ PET ตลอดจนการนำวัสดุเหลือใช้มาออกแบบให้เกิดประโยชน์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco Friendly Product Design) โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) และ การออกแบบแฟชั่น (Fashion Design)


  การออกแบบผลิตภัณฑ์ (PRODUCT DESIGN) การออกแบบแฟชั่น (FASHION DESIGN)

1. วัสดุที่ใช้

ไม่จำกัด

มีการใช้วัสดุที่ผลิตจาก PET หรือโพลีเอสเตอร์ ไม่น้อยกว่า 60%

มีการนำของเหลือใช้มาออกแบบและผลิตให้เกิดประโยชน์


ไม่จำกัด

มีการใช้วัสดุที่ผลิตจาก PET หรือโพลีเอสเตอร์ ไม่น้อยกว่า 60%

มีการนำของเหลือใช้มาออกแบบและผลิตให้เกิดประโยชน์


2. จำนวนผลงาน

1 ผลงาน ขนาดไม่เกิน กว้าง 1.0 ยาว 1.0 เมตร สูง 1.8 เมตร

**นิยามของคำว่าผลิตภัณฑ์สำหรับโครงการ คือ สิ่งของใดๆที่ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้งานอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่นการประดับตกแต่ง หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ เป็นต้น



1 ผลงาน ประกอบด้วยเสื้อผ้า 1 ชุด และเครื่องประดับ/รองเท้า เข้ากับเสื้อผ้า 1 ชุด


3. งบประมาณ

ผลงานละไม่เกิน 12,000 บาท*
(เฉพาะสำหรับ 10 ทีมสุดท้าย)


ผลงานละไม่เกิน 12,000 บาท*
(เฉพาะสำหรับ 10 ทีมสุดท้าย)


*งบประมาณที่สนับสนุนจากโครงการมีเงื่อนไขการเบิกจ่ายตามที่โครงการกำหนด ในกรณีที่พบว่าผู้เข้าประกวดหรือผลงานไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประกวด คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกผลรางวัลและเรียกรางวัลคืนทั้งหมด ผลงานที่เข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของผู้จัดงานประกวด ผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่ยุติ

1. ผลงานที่จะส่งเข้าประกวดต้องสอดคล้องกับแนวคิดการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้หัวข้อ Life is Play
2. การส่งผลงานทำได้ทั้งผลงานแบบเดี่ยวและแบบทีม ทีมละไม่เกิน 2 คน ต่อ 1 ผลงาน
3. ผลงานด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) ต้องแสดงผลงานแบบ 3 มิติ พร้อมลงสี ซึ่งแบบดังกล่าวต้องสามารถนำไปสร้างผลงานได้จริงตามที่ได้นำเสนอ ลงบนกระดาษขนาด A3 (Mood Board)
4. ผลงานด้านการออกแบบแฟชั่น (Fashion Design) ต้องสเก็ตช์แบบผลงานพร้อมลงสี ซึ่งแบบดังกล่าวต้องสามารถนำไปสร้างผลงานได้จริงตามที่ได้นำเสนอ ลงบนกระดาษขนาด A3 (Mood Board)
5. ติดผลงานลงบนบอร์ดพลาสติกสีดำ เว้นขอบ 1 นิ้ว พร้อมระบุชื่อผลงาน และบรรยายแนวความคิด แรงบันดาลใจในการออกแบบ ติดใบสมัครด้านหลังผลงาน กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมกับแนบตัวอย่างวัสดุที่จะใช้ในผลงาน
6. ผลงานในการประกวด ต้องมิใช่ผลงานลอกเลียนแบบหรือเคยส่งประกวดหรือเผยแพร่ที่ใดมาก่อน
7. ห้ามลงชื่อ ลายเซ็น หรือเครื่องหมายใดๆ ลงในแบบของผลงาน
8. ส่งผลงานในวันและเวลาที่กำหนด
9. เฉพาะสำหรับทีมที่เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามวันและเวลาที่ผู้จัดงานกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

 

 

13 ต.ค. 58 งานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ
18 ธ.ค. 58 ปิดรับผลงานประกวด
การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design)
การออกแบบแฟชั่น (Fashion Design)
22 ธ.ค. 58

17 ม.ค. 59
5 ก.พ. 59
23 ก.พ. 59
ประกาศรายชื่อทีมที่เข้ารอบสุดท้าย
กิจกรรม Workshop
นำเสนอผลงานครั้งที่ 1
นำเสนอผลงานครั้งที่ 2
22 ธ.ค. 58

17 ม.ค. 59
5 ก.พ. 59
23 ก.พ. 59
17 มี.ค. 59
ประกาศรายชื่อทีมที่เข้ารอบสุดท้าย
กิจกรรม Workshop
นำเสนอผลงานครั้งที่ 1
นำเสนอผลงานครั้งที่ 2
ลองชุดกับนางแบบ
2 เม.ย. 59 งานประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัล



 • อายุระหว่าง 17-35 ปี
 • นักออกแบบอิสระ นักศึกษา หรือประชาชนทั่วไป


   
 • ใบสมัคร สามารถใช้จากเอกสารใบปลิว หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.facebook.com/recoyoungdesigner หรือ www.indoramaventures.com/RECO2016
 • รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว 1 ใบ
 • สำเนาบัตรนักศึกษา หรือสำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ (ของผู้สมัครแต่ละคน) พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง
 • Mood Board ขนาด A3
 • ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) 4/18-19 ซอยนวลจันทร์ 56 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 วงเล็บมุมซอง (RECO Young Designer Competition 2016) โดยจะถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
 • ส่งด้วยตนเองได้ตามข้อมูลที่อยู่ข้างต้น (ในเวลาทำการ 09.30-17.00 น. วันจันทร์-วันศุกร์)
  หมายเหตุ : การส่งผลงานสามารถกระทำได้ไม่เกินวันที่ 18 ธ.ค. 58
 • ติดต่อสอบถาม 089-825-1347 / reco2016@cmo-group.com



ผู้ที่ชนะการประกวดการออกแบบทั้ง 2 สาขา จะได้รับรางวัล ดังนี้
     

รายชื่อผู้เข้ารอบ

No.
ชื่อผลงาน
สมาชิกในทีม
สถาบัน
1
IT WAS ALWAYS FUN
นายพรวิจิตร เชือสมบูรณ์
นายกษิดิส เทพวาที
2
Imagination the animals ss 16
นายธนพล จันทร์ทิม
3
lmpression sunrise
นายธรรมชาติ โชคแสน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4
LOST IN HIMMAPAN
นายอัครวินท์ สุมาลุย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5
SPIRIT OF ASIA
นางสาวเบญจพร ครุฑกุล
นายเอกพันธ์ พิมพาที
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
6
COOL KIZ ON THE BLOCK
นายนรบดี ศรีหะจันทร์
7
FIRE POWER / SPARKLING
นายสาววรรณกร อุ่นวิเศษ
8
I AM JINNAWAT
นายจิณณวัตร ละครชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
9
Morning away your Life
นายณัฐวุฒิ ศิริเลิศ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
10
IN MEMORY
นางสาวปรมะ ฐานิสาวรทัต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
No.
ชื่อผลงาน
สมาชิกในทีม
สถาบัน
1
TRANSLUCENT
นางสาวชนนิกานต์ สุดิษฐพงษ์
ศิลปากร
2
Chairhood
นายมาณิน ธนสีลังกูร
3
ORIGINAL E
นายฉลองชัย บุญแย้ม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
4
BEARRY FUN
นางสาวสิรินทรา จั่นเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
5
PIXEL
นายอนุชา เสลานอก
นางสาวผกาพันธุ์ สีใส
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
6
MORIGAMI
นายพีรพล อัจฉราเจริญยิ่ง
ศิลปากร
7
FLIP PEN
นายชาคร ขจรไชยกุล
นายเตชินท์ ตันตินีรนาท
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
Object to play
นางสาวสุพัตรา เกริกสกุล
9
JEWELRY HOT STONE
นางสาวสุภาวิณี ใจกว้าง
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
10
PET ME
นางสาวจณัญญา จุลศักดิ์ศรีสกุล
CIDI

ภาพกิจกรรม

การประกวด RECO 2016 รอบตัดสิน ที่ อีเดนโซน ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิล์ด วันที่ 2 เมษายน 2559
ลองชุดกับนางแบบที่สำนักงานใหญ่ฯ วันที่ 17 มีนาคม 2559
การนำเสนอผลงานครั้งที่ 2 ที่สำนักงานใหญ่ฯ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559
การนำเสนอผลงานครั้งที่ 1 ที่สำนักงานใหญ่ฯ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559
กิจกรรมเวิร์คชอบ RECO 2014 ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) วันที่ 17 มกราคม 2559
ภาพบรรยากาศการคัดเลือกผลงาน ที่สำนักงานใหญ่ฯ วันที่ 22 ธันวาคม 2558
งานแถงข่าวการ RECO Press Conference 2016 ณ ลานเซ็นทรัลคอร์ท เซ็นทรัลเวิลด์ วันที่ 13 ตุลาคม 2558