RECO Young Designer Competition 2013

รายละเอียดโครงการ

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) จัดโครงการประกวด RECO Young Designer Competition 2014 โดยมุ่งหวังให้เยาวชนที่ศึกษา อยู่ในระดับมัธยมปลาย อุดมศึกษา หรือในสถาบันด้านการออกแบบ นักออกแบบอิสระ และประชาชนทั่วไป ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการออกแบบที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยนำวัสดุที่ผลิตจากโพลีเอสเดอร์ หรือ PET ตลอดจนการนำวัสดุเหลือใช้มาออกแบบให้เกิดประโยชน์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco Friendly Product Design) โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) และ การออกแบบแฟชั่น (Fashion Design)


  การออกแบบผลิตภัณฑ์ (PRODUCT DESIGN) การออกแบบแฟชั่น (FASHION DESIGN)

1. วัสดุที่ใช้

ไม่จำกัด

มีการใช้วัสดุที่ผลิตจาก PET หรือโพลีเอสเตอร์ ไม่น้อยกว่า 60%

มีการนำของเหลือใช้มาออกแบบและผลิตให้เกิดประโยชน์


ไม่จำกัด

มีการใช้วัสดุที่ผลิตจาก PET หรือโพลีเอสเตอร์ ไม่น้อยกว่า 60%

มีการนำของเหลือใช้มาออกแบบและผลิตให้เกิดประโยชน์


2. จำนวนผลงาน

1 ผลงาน ขนาดไม่เกิน กว้าง 1.0 ยาว 1.0 เมตร สูง 1.8 เมตร

นิยามของคำว่าผลิตภัณฑ์สำหรับโครงการ คือ สิ่งของใดๆที่ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้งานอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่นการประดับตกแต่ง หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ เป็นต้น1 ผลงาน ประกอบด้วยเสื้อผ้า 1 ชุด และเครื่องประดับ/รองเท้า เข้ากับเสื้อผ้า 1 ชุด


3. งบประมาณ

ผลงานละไม่เกิน 12,000 บาท* (เฉพาะสำหรับ 10 ทีมสุดท้าย)


ผลงานละไม่เกิน 12,000 บาท* (เฉพาะสำหรับ 10 ทีมสุดท้าย)


*งบประมาณที่สนับสนุนจากโครงการมีเงื่อนไขการเบิกจ่ายตามที่โครงการกำหนด ในกรณีที่พบว่าผู้เข้าประกวดหรือผลงานไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประกวด คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกผลรางวัลและเรียกรางวัลคืนทั้งหมด ผลงานที่เข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของผู้จัดงานประกวด ผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่ยุติ

1. ผลงานที่จะส่งเข้าประกวดต้องสอดคล้องกับแนวคิดการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้หัวข้อ Back to the Future
2. การส่งผลงานทำได้ทั้งผลงานแบบเดี่ยวและแบบทีม ทีมละไม่เกิน 2 คน ต่อ 1 ผลงาน
3. ผลงานด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) ต้องแสดงผลงานแบบ 3 มิติ พร้อมลงสี ซึ่งแบบดังกล่าวต้องสามารถนำไปสร้างผลงานได้จริงตามที่ได้นำเสนอ ลงบนกระดาษขนาด A3 (Mood Board)
4. ผลงานด้านการออกแบบแฟชั่น (Fashion Design) ต้องสเก็ตช์แบบผลงานพร้อมลงสี ซึ่งแบบดังกล่าวต้องสามารถนำไปสร้างผลงานได้จริงตามที่ได้นำเสนอ ลงบนกระดาษขนาด A3 (Mood Board)
5. ติดผลงานลงบนบอร์ดพลาสติกสีดำ เว้นขอบ 1 นิ้ว พร้อมระบุชื่อผลงาน และบรรยายแนวความคิด แรงบันดาลใจในการออกแบบ ติดใบสมัครด้านหลังผลงาน กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมกับแนบตัวอย่างวัสดุที่จะใช้ในผลงาน
6. ผลงานในการประกวด ต้องมิใช่ผลงานลอกเลียนแบบหรือเคยส่งประกวดหรือเผยแพร่ที่ใดมาก่อน
7. ห้ามลงชื่อ ลายเซ็น หรือเครื่องหมายใดๆ ลงในแบบของผลงาน
8. ส่งผลงานในวันและเวลาที่กำหนด
9. เฉพาะสำหรับทีมที่เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามวันและเวลาที่ผู้จัดงานกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

 

 

28 ต.ค. 57 งานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ
19 ธ.ค. 57 ปิดรับผลงานประกวด
การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design)
การออกแบบแฟชั่น (Fashion Design)
7 ม.ค. 58

24 ม.ค. 58
3 ก.พ. 58
20 ก.พ. 58
ประกาศรายชื่อทีมที่เข้ารอบสุดท้าย
กิจกรรม Workshop
นำเสนอผลงานครั้งที่ 1
นำเสนอผลงานครั้งที่ 2
25 ธ.ค. 57

24 ม.ค. 58
3 ก.พ. 58
20 ก.พ. 58
17 มี.ค. 58
ประกาศรายชื่อทีมที่เข้ารอบสุดท้าย
กิจกรรม Workshop
นำเสนอผลงานครั้งที่ 1
นำเสนอผลงานครั้งที่ 2
ลองชุดกับนางแบบ
28 มี.ค. 58 งานประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัล • อายุระหว่าง 17-35 ปี
 • นักออกแบบอิสระ นักศึกษา หรือประชาชนทั่วไป


   
 • ใบสมัคร สามารถใช้จากเอกสารใบปลิว หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.facebook.com/recoyoungdesigner หรือ www.indoramaventures.com/RECO2014)
 • รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว 1 ใบ
 • สำเนาบัตรนักศึกษา หรือสำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ (ของผู้สมัครแต่ละคน) พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง
 • Mood Board ขนาด A3
 • ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) 4/18-19 ซอยนวลจันทร์ 56 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 วงเล็บมุมซอง (RECO Young Designer Competition 2014) โดยจะถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
 • ส่งด้วยตนเองได้ตามข้อมูลที่อยู่ข้างต้น (ในเวลาทำการ 09.30-17.00 น. วันจันทร์-วันศุกร์) หมายเหตุ : การส่งผลงานสามารถกระทำได้ไม่เกินวันที่ 19 ธ.ค. 57
 • ติดต่อสอบถาม 096-549-5066 / reco2014@cmo-group.comผู้ที่ชนะการประกวดการออกแบบทั้ง 2 สาขา จะได้รับรางวัล ดังนี้
     

รายชื่อผู้เข้ารอบ

No.
ชื่อผลงาน
สมาชิกในทีม
สถาบัน
1
Bond to Born
นางสาวกีรติ อึ้งวิศิษฎ์วงศ์ 
นางสาวพรทิพย์ เวชไพรัตน์
สถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์
สถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์
2
Gattaca
นายอัครวินท์ สุมาจุย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3
A Touch of Imperfection
นายจิรวัฒน์ ธำรงกิตติกุล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
4
Recomonumental
นายนิพนธ์ พิลา
สถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์
5
The Beauty of Imperfection
นางสาวธัญรัชต์ บรมวงศ์ไพศาล
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
6
Beauty within Layers
นางสาวสุทธกร ทองเนื้อสุก
สถาบันบุนกะแฟชั่น
7
Doomsday
นายนรบดี ศรีหะจันทร์
8
Born to Die
นายพิริยกรณ์ ศรีชัยศักดิ์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
9
All You Need is Less
นายณัฐกิตติ์ แป้นถึง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
Back to Back
นายเอกพันธ์ พิมพาที
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
No.
ชื่อผลงาน
สมาชิกในทีม
สถาบัน
1
SPETSHIP
นายฉลองชัย บุญเยี่ยม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2
Bottle Tower
นายวิษณุ ยอดวารี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3
Walnuts
นายบรรลือ มีชะคะ
นางสาวจิดาภา พักตร์จันทร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4
เครื่องแขวน
นายณัฐพงศ์ สารพูนทรัพย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5
Circle Fish
นายเจษฎา นฤชิต
มหาวิทยาลัยรังสิต
6
CREATIVE YOURSELF
นายจักรพงษ์ จำนัล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
7
Share Stool
นายศุภากรณ์ วัณณะวัฒนะ

นายณรงค์วิทย์ ขันธเสมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา
8
Kratip
นายนันทพันธ์ พงศ์สุภาจินตภา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
9
Eco Chair
นางสาวปราถนา จิระชัยอารีย์
นางสาวสิริทิทย์ บุญทับ
10
WOODSTICS
นายเจษฎา เนินลพ

นายนวพล ลุศนันทน์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ภาพกิจกรรม

การประกวด RECO 2014 รอบตัดสิน ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิล์ด วันที่ 28 มีนาคม 2558
ลองชุดกับนางแบบที่สำนักงานใหญ่ฯ วันที่ 17 มีนาคม 2558
การนำเสนอผลงานครั้งที่ 2 ที่สำนักงานใหญ่ฯ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558
การนำเสนอผลงานครั้งที่ 1 ที่สำนักงานใหญ่ฯ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558
กิจกรรมเวิร์คชอบ RECO 2014 ที่ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) วันที่ 24 มกราคม 2558
ภาพบรรยากาศการคัดเลือกผลงาน ที่สำนักงานใหญ่ฯ วันที่ 24 ธันวาคม 2557 และ 6 มกราคม 2558
งานแถงข่าวการ RECO Press Conference 2014 ณ ลานเซ็นทรัลคอร์ท เซ็นทรัลเวิลด์ วันที่ 28 ตุลาคม 2557