RECO Young Designer Competition 2013

รายละเอียดโครงการ

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) จัดโครงการประกวด RECO Young Designer Competition 2013 โดยมุ่งหวังให้เยาวชนที่ศึกษา อยู่ในระดับมัธยมปลาย อุดมศึกษา หรือในสถาบันด้านการออกแบบ นักออกแบบอิสระ และประชาชนทั่วไป ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการออกแบบที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยนำวัสดุที่ผลิตจากโพลีเอสเดอร์ หรือ PET ตลอดจนการนำวัสดุเหลือใช้มาออกแบบให้เกิดประโยชน์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม(Eco Friendly Product Design) โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Prodect Design) และ การออกแบบแฟชั่น (Fashion Design)

      PRODUCT DESIGN     FASHION DESIGN

1.วัสดุที่ใช้ 
    ไม่จำกัด

    มีการใช้วัสดุที่ผลิตจากโพลีเอสเดอร์
    หรือ PET ไม่น้อยกว่า 60%

    มีการนำของเหลือใช้มาออกแบบและ
    ผลิตให้เกิดประโยชน์
    ไม่จำกัด

    มีการใช้วัสดุที่ผลิตจากโพลีเอสเดอร์
    หรือ PET ไม่น้อยกว่า 60%

    มีการนำของเหลือใช้มาออกแบบและ
    ผลิตให้เกิดประโยชน์

2.จำนวนผลงาน

    1 ชิ้น ขนาดไม่เกิน 1x1x1.8 เมตร

    **นิยามของคำว่าเฟอร์นิเจอร์ สำหรับโครงการ คือ สิ่งของใดๆ
    ที่ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้งานอย่างใดอย่างหนึ่ง
    เช่นประดับตกแต่ง หรือ อุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ เป็นต้น
    ซึ่งต้องจัดทำตามขนาดที่กำหนดไว้แล้วในเงื่อนไขการประกวด

    1 Set ประกอบด้วยเสื้อผ้า1ชุดและเครื่องประัดับ/
    รองเท้าเข้ากับเสื้อผ้า1ชุด


3. งบประมาณ
*ต่อทีมในการ
จัดทำต้นแบบ    ชุดละไม่เกิน 10,000 บาท
    (สำหรับผู้ผ่านเข้ารอบ 10 ทีม สุดท้าย)

    ชุดละไม่เกิน 10,000 บาท
    (สำหรับผู้ผ่านเข้ารอบ 10 ทีม สุดท้าย)

* งบประมาณที่สนับสนุนจากโครงการมีเงื่อนไขการเิบิกจ่ายตามที่โครงการกำหนดในกรณีที่พบว่าผู้เข้าประกวดหรือผลงานไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประกวดคณะกรรม
การขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกรางวัล และเรียกรางวัลคืนทั้งหมด ผลงานที่เข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของผู้จัดการประกวด ผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่ยุติ
       
1. ผลงานที่จะส่งเข้าแข่งขันต้องสอดคล้องกับแนวคิด Design for Life
2. ส่งผลงานได้ทั้งผลงานแบบเดียวหรือเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 2 คน ต่อ 1 ผลงาน
3. ผลงานด้าน การออกแบบผลิตภัณฑ์(Product Design)แสดงแบบผลงานแบบ 3 มิติ พร้อมลงสี ลงบนกระดาษสีขาว ขนาด A3พร้อม CD ไฟล์
  ผลงานโดยที่มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถนำไปลงมือสร้างผลงานได้จริงตามที่ได้นำเสนอ
4. ผลงานด้าน การออกแบบแฟชั่น (Fashion Design) แสดงแบบพร้อมลงสีจำนวน 1 ชุด ลงบนกระดาษสีขาวขนาด A3 พร้อม CD ไฟล์
  ผลงานโดยที่มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถสวมใส่ได้จริง และมีความเป็นเสื้อผ้ามากที่สุด
5. ติดผลงานลงบนบอร์ดพลาสติกสีดำ เว้นขอบ 1 นิ้วระบุชื่อผลงาน พร้อมบรรยายแนวความคิด แรงบันดาลใจในการออกแบบ
  ติดใบสมัครหลังผลงาน กรอกลายละเอียดให้ครบถ้วน สมบูรณ์พร้อมแนบตัวอย่างวัสดุหรือตัวอย่างการประกอบวัสดุ
6. ผลงาานแข่งขัน ต้องมิใช่ผลงานลอกเลียนแบบหรือเคยส่งแข่งขันหรือเผยแพร่ที่ไหนมาก่อน
7. ห้ามลงชื่อ ลายเซ็น หรือเครื่องหมายใดๆ ลงในภาพสเก็ตซ์
8. ส่งผลงานภายในวันและเวลาที่กำหนด

 

 

24 ต.ค. 56 งานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ
19 พ.ย. 56 กิจกรรม Workshop (ทีมที่เข้าแข่งขันต้องเข้าร่วมกิจกรรม Workshop)
24 ธ.ค. 56 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบ
Product Design
Fashion Design
  21 ม.ค. 57
11 ก.พ. 57
นำเสนอผลงานครั้งที่ 1
นำเสนอความคืบหน้า
      21 ม.ค. 57
      11 ก.พ. 57
      20 ก.พ. 57
      6 มี.ค. 57
นำเสนอผลงานครั้งที่ 1
นำเสนอความคืบหน้า
นำเสนอผลงานครั้งที่ 2
ลองชุดกับนางแบบ
Final Round
14 มี.ค. 57 งานประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัล • อายุระหว่าง 17 – 30 ปี
 • นักออกแบบอิสระหรือประชาชนทั่วไป
หมายเหตุ ผู้เข้าแข่งขันต้องไม่ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่มและเครื่องประดับ หรืออุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์

   
 • ใบสมัคร (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.facebook.com/recoyoungdesigner หรือ www.indoramaventures.com/RECO2013)
 • รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว 1 รูป
 • สำเนานักศึกษา หรือ สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ (ของผู้สมัครแต่ละคน)พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง
 • Mood Board ขนาด A3 พร้อม VDO Presentation (3 นาที) เซฟสกุลเป็น MP4.,MOV.,AVI
  (เซฟลง DVD/CD 2 แผ่น) โดยส่งมาที่บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) 1471 ซ.ลาดพร้าว94 ถ.ลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
  กทม. 10310 วงเล็บมุมซอง (RECO Young Designer Competition 2013) โดยจะถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ


 • ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creativity)
 • ความน่าสนใจของแนวคิดสอดคล้องกับโจทย์การแข่งขัน Design for Life
 • การผลิตจากวัสดุเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง
 • ความสวยงาม
 • ความประณีตในการผลิตชิ้นงาน ความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์


เปิดรับผลงานตั้งแต่ 25 ต.ค. - 20 ธ.ค. 2556
 • ส่งทางไปรษณีย์
  บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)
  1471 ซ.ลาดพร้าว 94 ถ.ลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม.10310
  วงเล็บมุมซอง (RECO Young Designer Competition 2013)โดยจะถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

 • ส่งด้วยตนเอง (ในเวลาทำการ 9.00 - 18.00 น.)
  บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)
  1471 ซ.ลาดพร้าว 94 ถ.ลาดพร้าว แขงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. 10310

หมายเหตุกำหนดการรับผลงาน * หากส่งผลงานทางไปรษณีย์ จะพิจารณาจากวันที่ประทับตรา ต้องไม่เกินวันที่ 20 ธ.ค. 2556
* หากส่งผลงานด้วยตนเอง สามารถส่งด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 25 ต.ค. 2556 - 20 ธ.ค. 2556 ในเวลาทำการหรือหากส่งผลงาน
ในวันที่ 20 ธ.ค. 2556 ต้องไม่เกินเวลา 18.00 น.

ติดต่อสอบถาม
กิจกรรมการแข่งขัน RECO Young Designer 2013
เบอร์ติดต่อ: 09 3841 5053
อีเมลล์:sutiwath@cmo-group.com


                                 ผู้ชนะเลิศการประกวดออกแบบแฟชั่นและการออกแบบผลิตภันฑ์จะได้รับรางวัลดังนี้
     
     

รายชื่อผู้เข้ารอบ

No.
ชื่อผลงาน
สมาชิกในทีม
สถาบัน
1
meet enjoy meet junkanoo
พชร นิรมลยานันท์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2
Metronatural
อนุชิต บัวทิม
ราชภัฏสวนสุนันทา
3
POP
จิรวัฒน์ ธำรงกิตติกุล
มศว.
4
ขยะอีเล็คทรอนิกส์
มายา ว่องวุฒิญาณ
มศว.
5
White Owl
รัฐพล หงส์สมบุญ
เทคโนโลยี ราชมงคล ธัญบุรี
6
The Photo Cooperation with "Denim"
ทศพล เกิดแก้ว
ม.ธรรมศาสตร์
7
Dark Shadow
วราวิช วังวงศ์
ม.กรุงเทพ
8
The Mysterty of The legendary Craw
ฬียฑา ชลิตณัฐกุล
ม.กรุงเทพ
9
Spider Weave
จันจิรา เสงี่ยมจิตต์เกษม
ม.กรุงเทพ
10
adapting with adaptation
อาจหาญ เทียนรัตน์
คุนาสิริ ยอดทอง
CIDI
CIDI
No.
ชื่อผลงาน
สมาชิกในทีม
สถาบัน
1
Life of tree
ศิปปะ ทองล้น
ศิลปากร
2
Rec lamp
วัชรรักษ์ สินทัตตโสภณ
CIDI
3
Bua Season
ธีวรา สุนทร
ม.กรุงเทพ
4
Polybear
ยศวดี ประวัติพร
ลาดกระบัง
5
Nature Honeymoon
เอกพันธ์ ทิมพาที
เบญจพร ครุฑกุล
ม.ราชภัฏอุดรธานี
ม.ราชภัฏอุดรธานี
6
โคมไฟดอกวิศทีเรีย
ดนัย สิทธิจักร์
ม.ราชภัฏอุดรธานี
7
Green Cloud
ฉัตรชัย บุญฤดี
ม.ธรรมศาสตร์
8
Joying
ประกิจ ปะวะภูโต
ม.จุฬาลงกรณ์
9
Wall hanger
ลลิตอินทุ์ นิธิปภาวรินท์
สุทธิดา เจริญสุข
เทคโนโลยี กรุงเทพ
เทคโนโลยี กรุงเทพ
10
Partition reuse
จักรพงษ์ จำนิล
เทคโนโลยี กรุงเทพ

ภาพกิจกรรม

แถลงข่าว เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556 ที่แกรนด์ฮอลล์ สยามดิสคัฟเวอรี่เซ็นเตอร์
กิจกรรม RECO workshop ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556
21 มกราคม 2557 พรีเซ้นรอบแรกเพื่อคัดเลือกผลงาน 10 ทีมสุดท้าย
11 กุมภาพันธ์ 2557 ติดตามการทำผลงานครั้งที่ 1
20 กุมภาพันธ์ 2557 ติดตามการทำผลงานครั้งที่ 2
Final round on 14 Mar,14 at Grand Hall Siam Discovery