หน้าหลักการพัฒนาสู่ความยั่งยืนความรับผิดชอบต่อสังคม
กลยุทธ์ระดับองค์กรด้านการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการการบริจาคเพื่อการกุศล
ในปี 2557 บริษัทฯ มีการกำหนดลำดับความสำคัญของการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทย่อยภายในกลุ่มเกิดความสอดคล้อง และมุ่งตอบสนองประเด็นทางสังคม ในการกำหนดลำดับความสำคัญของการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เรารวบรวมประเด็นที่มีความสำคัญต่อบริษัท ผู้มีส่วนได้เสียและสังคมโดยรวม

กลยุทธ์ระดับองค์กรด้านการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการการบริจาคเพื่อการกุศล มุ่งเน้นในประเด็นหลัก 3 ประเด็น ได้แก่

  1. การเติบโตทางเศรษฐกิจ:
    มุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานความเป็นอยู่และความมั่งคั่งของชุมชนโดยรอบพื้นที่ที่เรามีการดำเนินธุรกิจ

  2. นวัตกรรม:
    มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และผลิตภัณฑ์ที่มีสิทธิบัตร เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า รวมทั้งช่วยให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน

  3. การยอมรับจากชุมชนและสังคม:
    มุ่งให้การสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบทางลบต่อชุมชน ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ ในการเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญในการพัฒนาและสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีในชุมชน เราให้คำมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ เพื่อปกป้องธุรกิจและส่งเสริมภาพลักษณ์ในฐานะพลเมืองที่ดีของสังคม


ไอวีแอลมุ่งมั่นในการดำเนินงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ อันได้แก่ ประชาชน (People) โลก (Planet) และความมั่งคั่ง (Prosperity) เพื่อให้บรรลุการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนใน 3 มิติ ประกอบด้วย